Webinar financiële herplaatsingsgarantie flexwoningen

Platform31, BZK, Aedes, VNG, EF en UVTH organiseren een online informatiebijeenkomst over de financiële herplaatsingsgarantie flexwoningen en de werking van de gemeenschappelijke herplaatsingsladder.


Onderdeel van de ladder is plaatsing van de woning op een fysieke herplaatsingslocatie en ondersteuning van een marktmeester. Wat zijn de mogelijkheden en wat vraagt dit ook van investeerders (meestal corporaties) en gemeenten?

Woningcorporaties gaan de komende jaren een flink aantal flexwoningen bouwen om spoedzoekers en andere woningzoekenden op de woningmarkt te helpen. De flexwoningen kunnen in alle gemeenten van Nederland worden geplaatst. Om dat te ondersteunen hebben de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening/het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal maatregelen geformuleerd waarmee investeerders en gemeenten geholpen worden om dit te concretiseren en tegelijkertijd de onrendabele top van de businesscase flexwoningen te ondervangen.

Ten tijde van de webinar is het aanvraagloket voor de financiële herplaatsingsgarantie geopend en kunnen investeerders zich (samen met gemeenten) melden voor toekomstige ondersteuning – mocht herplaatsing na de eerste termijn lastig (of niet voorhanden) zijn en bij toekomstige verkoop de marktwaarde lager uitvallen dan de waarde op basis van een lineaire afschrijvingstermijn.

Programma

In de webinar komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Hoe ziet het traject van aanvragen eruit?
  • Hoe verloopt de samenwerking tussen corporaties en gemeenten?
  • Hoe kunnen gemeenten (met hulp van de marktmeester) samen met hun corporaties de plaatsing van de flexwoningen zeker stellen?
  • Wat garanderen de financiële en fysieke garanties at the end om zekerheid in de businesscase van flexwoningen te krijgen?
  • De rekentool voor berekening van de financiële uitkering wordt toegelicht, zodat investeerders en gemeenten alvast kunnen inschatten wat de financiële garantie kan betekenen voor hun eigen flexwoningproject en dit mee kunnen wegen bij verdere planontwikkeling en eventuele investeringsbeslissingen.

Praktische informatie

Datum

woensdag 24 mei 2023

Tijd

10:00u - 11:30u

Locatie

digitaal