Alle flexwoners

Lang niet iedereen is een flexwoner. Maar iedereen kan het zomaar worden. Flexwoners hebben op korte termijn woonruimte nodig.


Dat kan om veel redenen gebeuren. Bij voorbeeld:

  • Omdat je in een andere stad gaat studeren,
  • Omdat je uit Syrië bent gevlucht en hier asiel krijgt,
  • Omdat je in Budel woont, maar voor een half jaar een baan in Leeuwarden krijgt
  • Omdat het niet langer gaat met je partner en die met de kinderen in jullie huis blijft
  • Omdat je een tijdje zorg nodig had, maar nu weer op eigen benen verder kunt
  • Omdat je bedreigd wordt in je huidige woning en er echt snel weg moet
  • Omdat je uit Polen komt en hier via een uitzendbureau tijdelijk komt werken
  • Omdat je als mantelzorger iemand bij staat en daar tijdelijk bij in de buurt wil zijn

Zulke snel toegankelijke woonruimte is vaak lastig te vinden en bij schaarste komt je er ook niet zo maar voor in aanmerking. De woningmarkt in Nederland is nog lang niet in staat om aan de veranderende vraag van veel van deze woningzoekenden tegemoet te komen. We schatten het aantal (vooral kleine) huishoudens dat behoefte heeft aan vormen van flexwonen op zo’n anderhalf miljoen!

Enkele cijfers:

Nederland kent ca. 650.000 studenten in het hoger onderwijs. Daarvan zijn ruim 360.000 uitwonend. Welke deel van de anderen dat ook zou willen is niet bekend. Het aantal buitenlandse studenten neemt toe.

Van de ca 485.000 studenten in het MBO is weinig bekend over de woonsituatie. Het merendeel woont nog thuis, maar er zijn ook hier uitwonende studenten en jongeren die tijdelijk stages lopen.

Naar schatting zo’n 400.000 arbeidsmigranten uit Midden-, Oost en Zuid-Europa verblijven hier voor kortere of langere tijd. Daarnaast verblijven er nog aanzienlijke groepen arbeidsmigranten uit West-Europese landen. De grens tussen expats, kenniswerkers en arbeidsmigranten vervaagt. Met het aantrekken van de economie neemt het aantal arbeidsmigranten weer toe.

Gemeenten moesten in 2016 voor 43.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning passende huisvesting vinden. In 2015 lag dat getal op bijna 30.000, terwijl het in de jaren daarvoor tussen de 10 en 15 duizend uitkwam. Voor 2017 is de prognose bijgesteld van 32.000 naar 23.000.

Nederland kent jaarlijks ongeveer 35.000 echtscheidingen, met een ongeveer even grote vraag naar woonruimte tot gevolg.

Jaarlijks zijn ongeveer 1.000 mensen op de vlucht voor huiselijk geweld op zoek naar andere woonruimte.

Enkele duizenden mensen verlaten jaarlijks residentiële woonvormen en zetten de stap naar zelfstandig wonen, vaak met een zorg- of begeleidingsarrangement. De Federatie Opvang heeft berekend dat er ca. 16.000 mensen in de maatschappelijke opvang verblijven die met enige ondersteuning zelfstandig zouden kunnen wonen. Daarvoor zijn ca. 10.000 woningen nodig.

Jaarlijks moeten ca. 5.000 mensen vanwege financiële problemen hun woning verkopen of hun huurwoning gedwongen verlaten.

Een onbekend maar zeker toenemend aantal mensen switcht van baan en/of werkplek en heeft daardoor in een andere plaats snel woonruimte nodig, soms maar voor korte tijd.

Kortom, de arbeidsmarkt flexibiliseert, de samenleving doet dat op allerlei andere vlakken ook, de wereld wordt een global village en de woningmarkt houdt die ontwikkelingen niet goed bij.