28 inzendingen voor de Inspiratieprijs Flexwonen 2015

De indieningstermijn voor de Inspiratieprijsvraag Flexwonen 2015 is per 1 juli gesloten. De jury zal zich de komende tijd buigen over 28 inzendingen. Vanuit verschillende stakeholders zijn projecten aangedragen. De particuliere huisvesters vormen de grootste groep inzenders gevolgd door de uitzendbureaus/ werkgevers. De initiatieven komen nagenoeg uit het hele land. De meesten hebben betrekking op de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. De minister voor Wonen & Rijksdienst zal dit najaar een prijs van € 10.000,- uitreiken voor het meest inspirerende flexwonenproject voor (onder meer) EU-arbeidsmigranten.

Inmiddels verblijven ruim 400.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in Nederland, die een belangrijke bijdrage leveren aan onze economie. Voor het overgrote deel vragen deze mensen om goede maar ook snel toegankelijke huisvesting (‘flexwonen’). Naast EU-arbeidsmigranten zijn er verschillende andere woonurgente groepen als starters, gescheiden mensen, vluchtelingen etc. die eveneens op zoek zijn naar vormen van flexwonen. Steeds vaker wordt in flexwonen-projecten gezocht naar een mix van doelgroepen, mede om het maatschappelijk draagvlak te versterken. Bij het realiseren van projecten is samenwerking tussen publiek/privaat en tussen gemeenten onderling, om zowel de lusten als de lasten van de arbeidsmigratie te delen, een must, maar niet altijd een vanzelfsprekendheid. Om een impuls te geven aan zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het flexwonenaanbod als ook ten aanzien van samenwerking, heeft de minister voor Wonen & Rijksdienst de Inspiratieprijsvraag Flexwonen 2015 uitgeschreven.

Meer informatie
Een deskundige jury zal de projecten inhoudelijk beoordelen. Binnenkort volgt zowel de bekendmaking van de acht genomineerde projecten als het moment van prijsuitreiking  van de winnaar. De prijsvraag wordt verzorgd door het Expertisecentrum Flexwonen namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor meer informatie: Johan van der Craats, 06-4023 4077 of prijsvraag@flexwonenarbeidsmigranten.nl.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Doelgroepen flexwonen, Vluchtelingen