Wetten en regels

Wet- en regelgeving bevat instrumenten om beleid tot uitvoering te brengen. Enerzijds door ruimte te creëren en anderzijds door grenzen te stellen en te handhaven. Heldere regels en toepassing daarvan op m.n. het gemeentelijke niveau biedt huisvesters, werkgevers en andere belanghebbenden de kaders om tot goede oplossingen voor huisvesting te komen.

Dit onderwerp geeft informatie over mogelijk van toepassing zijnde regelgeving en verwijst naar meer gespecialiseerde bronnen waar dat nodig is. De genoemde wetten en regels gelden niet specifiek voor flexwonen, maar hebben daar wel geheel of gedeeltelijk betrekking op.

 


 

Ruimtelijke ordening

 

Het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen

Het bestemmingsplan

De omgevingsvergunning

De Crisis- en Herstelwet (gaat per 1 januari 2024 op in de Omgevingswet)

 

Omgevingswet (vanaf 1 januari 2024)

Nieuwe omgevingswet regelt alles voor de omgeving, Rijksoverheid

Samenvatting belangrijkste wijzingen Omgevingswet, Aedes

Aan de slag met de omgevingswet

Omgevingsrechtelijke aspecten bij huisvesting van arbeidsmigranten 

 


 

Huren en verhuren

 

Huisvestingswet

Wijziging in de Huisvestingswet: hoe zit het precies?

Dossier Huisvestingswet VNG

Dossier Woonruimteverdeling Aedes

Tijdelijk huren

Huurrecht in Nederland

Huren en recht, Woonbond

 

Wet goed verhuurderschap

Betere bescherming voor huurders met de Wet goed verhuurderschap

Wet goed verhuurderschap, wetstekst

Handreiking beschikbaar over Wet goed verhuurderschap, VNG

 

Wetsvoorstel betaalbare huur

Groot draagvlak voor maatregelen betaalbare huur, Rijksoverheid, mei 2023

Wet betaalbare huur, Volkshuisvesting Nederland

 

Wetsvoorstel vaste huurcontracten

Initiatiefvoorstel-Nijboer en Grinwis Wet vaste huurcontracten

Wetsvoorstel vaste huurcontracten, Aedes, november 2023

 


 

Bouwen en bouwregelgeving

 

Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting in consultatie, Rijksoverheid februari 2023

Samenvatting Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting, Aedes

 

Bouwregelgeving en -toezicht

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Infographic mag ik zonder vergunning (ver)bouwen?

Overzicht van informatiebladen over het Bouwbesluit 2012

Praktijkboek Bouwbesluit 2012

Handreiking tijdelijke bouw

 


 

Regulering arbeidsmarkt

 

Arbeidsvoorwaarden

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Brochure Wet aanpak schijnconstructies

 

Wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus

Ministerraad akkoord met wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus

Advies Raad van State

 


 

Overig

 

Basis Registratie Personen

Basis registratie Personen (Rijksoverheid)

Registratie niet-ingezetenen (RVIG)

Hoe kan ik mij inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?