Vluchtelingen

De komst van asielzoekers naar Nederland houdt de gemoederen flink bezig. Allereerst door de behoefte aan opvangvoorzieningen (azc's), waar de asielzoekers de behandeling van hun asielverzoek afwachten. Maar vervolgens ook door de vraag naar gewone huisvesting voor degenen die in ons land mogen blijven: de vergunninghouders. Bovenop deze opgave zoeken gemeenten ook oplossingen voor de huisvesting van Oekraïense ontheemden. Gewone huisvesting, soms voor alleenstaanden, soms voor kleine of grote gezinnen, maar altijd snel beschikbaar en betaalbaar.

Verdringing voorkomen

Verreweg de meeste vergunninghouders worden in het betaalbare deel van de reguliere woningmarkt gehuisvest. De mogelijkheden daartoe verschillen per gemeente. Gemeenten met een gespannen woningmarkt hebben andere uitdagingen dan gemeenten in krimpgebieden. In veel gemeenten kan met de vrijkomende woningen een groot deel van de taakstelling worden gerealiseerd. Tegelijkertijd is het zaak dat het huisvesten van vergunninghouders niet leidt tot verdringing van andere  woningzoekenden in de sociale huursector. Er zijn immers ook andere urgent woningzoekenden. Gemeenten zoeken daarin een goede balans. Er is een breed scala aan opties en strategieën denkbaar.

Voor Oekraïense ontheemden zoeken gemeenten naarstig naar snelle en creatieve oplossingen. Als de opgaven groter zijn, wordt veelal gezocht naar geconcentreerde of gemengde woonoplossingen.

 


 

Uitgelicht


Meer informatie

Huisvesting vergunninghouders  Oekraïense ontheemden

 

 

Huisvesting vergunninghouders

 

Welke route doorloopt de asielzoeker in Nederland? Rijksoverheid, 2023

Overzicht taakstelling huisvesting vergunninghouders 2023

Versnelde huisvesting statushouders, VNG, 2022

Eindrapport: Eindevaluatie pilots flexibele huisvesting, BZK, 2022

Handreiking Regionale tussenvoorziening, BZK, 2022

Handreiking huisvesting vergunninghouders, VNG, update mei 2021

Handreiking tussenvoorziening statushouders, BZK, 2021

Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering, Rijksoverheid, 2021

Flexibele opvang… Hoe werkt dat?, Rijksoverheid, 2020

Procesevaluatie pilot Tynaarlo, Rijksoverheid, 2020

 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers)

Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-opvang), Min J&V

Alleenstaande jongeren, COA

Overgang bij amv’s met verblijfsvergunning die 18 jaar worden, VNG/Nidos, 2022

Opvangvormen – Wonen, Nidos

Kansrijk Wonen
Kamers met Kansen

 

Grote gezinnen

Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders, RVO, 2023

 

Relevante organisaties

Huisvesting statushouders, Rijksoverheid

Huisvesting van statushouder, COA

Asielopvang, VNG

Huisvesting statushouders, VNG

Huisvesting van vluchtelingen, VluchtelingenWerk

Online Kennis- en Expertisecentrum huisvesting aandachtsgroepen en ouderen

 

 

Huisvesting Oekraïense ontheemden

 

Initiatieven

Takecarebnb matcht vluchtelingen met gastgezinnen 

RefugeeHelp, online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland

 

Relevante organisaties

Oekraïense ontheemden, Rijksoverheid

Oorlog Oekraïne, VNG

Opvang Oekraïense vluchtelingen, Aedes

VluchtelingenWerk en Oekraïne

Informatie Oekraïense vluchtelingen, SER

 

Meer informatie

Informatie voor overheden en maatschappelijke organisaties, Rijksoverheid

 


 

Expertise inschakelen

  • Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn transformatie-experts beschikbaar die gemeenten kunnen ondersteunen in het op korte termijn transformeren van een locatie naar geschikte woonruimte voor onder andere statushouders.
  • De Versnellingskamer Flexwonen ondersteunt gemeenten bij het realiseren van locaties voor tussenvoorzieningen.
  • Het RVB biedt versnellingskamers aan die kansrijk Rijksvastgoed of locaties kunnen helpen identificeren en voorzien van concrete acties en plannen om deze geschikt te maken.
  • De VNG biedt mede namens COA en het rijk een centrale helpdesk aan waar gemeenten vragen kunnen stellen over opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders.