Beleid

Dit onderwerp bevat informatie over beleid:

Flexwonen algemeen  Huisvesting arbeidsmigranten

 


Beleid flexwonen algemeen

 

Flexwonen heeft inmiddels een prominente plek in het rijksbeleid. Het wordt gezien als een manier om het bouwen van woningen te versnellen en om te komen tot een structureel inzetbare flexibele woningvoorraad die plotselinge schommelingen in vraag en aanbod kan opvangen. Ook in het beleid voor huisvesting van aandachtsgroepen speelt het een belangrijke rol. Het kabinet heeft de ambitie om tot en met 2024 in totaal 37.500 woningen te realiseren en ook in de jaren daarna is een jaarlijkse productie van zo’n 15.000 flexwoningen nodig.

 

Flexwonen heeft dan ook een plek in de woondeals gekregen, er is door de meeste provincies beleid ontwikkeld en in veel gemeenten heeft het een plek in de woonvisie en de prestatieafspraken met corporaties gekregen. In beleid kun je weliswaar niet wonen, het biedt wel een onmisbaar kader om stappen vooruit te kunnen zetten bij de realisatie van extra woonvormen en bij het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen.

 


 

Uitgelicht

Woningmarktbeleid en flexwonen

Stimuleringsmaatregelen flexwonen landelijk

Stimuleringsmaatregelen flexwonen provinciaal


Huisvesting arbeidsmigranten

 

Er verblijven zo’n 800.000 arbeidsmigranten uit andere Europese landen in Nederland. Er is door veel gemeenten, werkgevers en huisvesters gewerkt aan meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarnaast zijn er keurmerken ontwikkeld, die eisen stellen waaraan de huisvesting van arbeidsmigranten ten minste moet voldoen. Maar het is niet genoeg. Emile Roemer maakte met zijn rapport ‘Arbeidsmigranten geen tweederangsburgers‘ duidelijk dat de inspanningen niet voldoende zijn. Zo leidt het huisvestingstekort tot te veel ondermaatse huisvesting en schimmige praktijken. Het Expertisecentrum Flexwonen berekende dat een sprong naar de gewenste kwaliteit betekent dat er ca. 160.000 kamers bij moeten komen, naast het al bestaande tekort. Een krachtige en gezamenlijke inzet is nodig om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren.

Zie ook dossier Huisvesting arbeidsmigranten>

 


 

Uitgelicht