Aandachtspunten particuliere huisvesters

De belangrijkste eis aan particuliere huisvesters is dat deze bij hun huisvestingsaanbod aan arbeidsmigranten tenminste aan de Uniforme Huisvestingsnorm voldoen. Die norm is hier te vinden. Uiteraard geldt naast deze norm altijd het Bouwbesluit.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. De werkgever/het uitzendbureau treedt op als huisvester
Tot nu toe heeft alleen de uitzendbranche toepassing van de Uniforme Huisvestingsnorm in haar CAO opgenomen. Onderhandelingen over opname van de norm in de CAO voor land- en tuinbouw zijn nog gaande. Ook in de transport, logistiek en schoonmaaksector lopen onderhandelingen over opname van de nieuwe huisvestingsnorm in de CAO. Dat laat onverlet dat gemeenten en anderen die met huisvestende werkgevers van doen hebben nu al kunnen verlangen dat aan de norm wordt voldaan.

2. Particuliere partij treedt op als huisvester
Ook hier is de Uniforme Huisvestingsnorm het uitgangspunt

  • Als het gaat om een logiesvoorziening, moet minimaal worden voldaan aan de uniforme huisvestingsnorm
  • Als het gaat om een woonvoorziening, sluit de Uniforme huisvestingsnorm aan op de hogere eisen ten aanzien van gebruiksoppervlakte van het Bouwbesluit

Hier staat een overzicht ‘aanbieders huisvesting’, die hebben verklaard dat zij in hun aanbod voor huisvesting van arbeidsmigranten de uniforme huisvestingsnorm in acht zullen nemen.

Op 15 mei 2013 vond de eerste vergadering van de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) plaats. De VHA is opgericht met als doel het behartigen van de belangen van de huisvesters van arbeidsmigranten. Lees meer.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie