Aandachtspunten uitzendbureaus

Onderstaande tekst is ontleend aan de site van de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten). De Stichting heeft ten doel het geven van voorlichting over de inhoud van de cao's en het bevorderen van en toezien op de naleving ervan. De aandachtspunten zijn bedoeld om u te helpen bij het vinden van een uitzendbureau.

De SNCU helpt u op weg door middel van een aantal tips dat u in acht kan nemen als u op zoek bent naar een uitzendbureau. Hieronder een aantal kritische vragen dat u uzelf moet stellen:

1. Staat de uitzendonderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als uitzendbureau?
Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet Registratieplicht Uitzendbureaus in werking getreden. Dit betekent dat uitzendbureaus en bedrijven die tegen vergoeding werknemers ter beschikking stellen aan derden ook als zodanig in het Handelsregister geregistreerd moeten staan. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een hoge boete.

2. Staat de uitzendonderneming ingeschreven in een van de registers van de Stichting Normering Arbeid (NEN-register)?

Uitzendbureaus hebben de mogelijkheid zich vrijwillig te laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Dit betekent dat uitzendbureaus die in dat register staan de wet en regelgeving op het gebied van arbeid nakomen. De certificering heeft betrekking op o.a.:

  • de identificatie van de onderneming;
  • de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffing en omzetbelasting;
  • het gegeven dat de loonheffing niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • het uitvoeren van identiteitscontroles en controle op gerechtigde zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

3. Is de uitzendonderneming lid van een brancheorganisatie?
De uitzendonderneming kan lid zijn van een brancheorganisatie. Voorbeelden hiervan zijn de ABU, de NBBU en VIA. Op deze websites staan uitzendbureaus die zich hebben onderworpen aan een onderzoek naar de toetredingseisen voor het lidmaatschap. Het gaat hierbij onder meer om de eis van naleving van de cao en de eis van inschrijving in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

4. Laat de uitzendonderneming eventueel een verklaring ondertekenen?

Voor uw eigen zekerheid kunt u het uitzendbureau ook altijd een verklaring laten ondertekenen waarin hij verklaart alle wettelijke regels rondom arbeid na te leven, inclusief de juiste toepassing van de cao. Dit betekent dan ook juiste afdracht aan het pensioenfonds Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten (STiPP) en afdracht van premies aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU).

5. Staat de onderneming in de lijst met vonnissen SNCU?
Op de website van de SNCU staan vonnissen (uitspraken van de Rechtbank) van uitzendbureaus waartegen de SNCU rechtszaken heeft aangespannen, zie ook hier

6. Is de uitzendonderneming in bezit van een huisvestingskeurmerk?
Er zijn twee huisvestingskeurmerken in de uitzendbranche, waaronder de Certified Flexhome en de SKIA. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw uniform huisvestingskeurmerk. De verwachting is dat de nieuwe stichting die de keurmerken zal verstrekken de tweede helft van 2013 van start zal gaan.
Vorenstaande punten worden als tip aan u meegegeven. Aan deze tips kunnen geen rechten worden ontleend’.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie