Adviesraad Migratie (ACVZ): Adviesrapport Een huis voor statushouders

Er zitten al té lang té veel asielzoekers met een asielvergunning (statushouders) in de opvang voor asielzoekers. Dat belemmert hun integratie in de Nederlandse samenleving en houdt plekken bezet voor nieuwe asielzoekers, die daardoor zijn aangewezen op noodopvang.

download ACVZ-advies ‘Een huis voor statushouders oktober 2022

Het langdurige verblijf van statushouders in de COA-opvang is allereerst het gevolg van de wooncrisis. Maar ook de aanhoudende noodtoestand in het asielstelsel en knelpunten bij de uitvoering van het rijksbeleid op lokaal niveau belemmeren het tijdig huisvesten van statushouders in gemeenten. De Adviesraad Migratie (ACVZ) pleit voor een combinatie van maatregelen op deze drie gebieden om de uitstroom van statushouders uit de COA-opvang te stimuleren.

Maatregelen op het gebied van wonen

De noodzaak om in algemene zin meer woningen te bouwen staat buiten kijf. In aanvulling daarop:

  • moeten het Rijk, provincies en gemeenten structureel meer investeren in flexwoningen voor verschillende groepen spoedzoekers, waaronder statushouders;
  • roept de adviesraad het kabinet op een krachtig signaal van urgentie af te geven door opnieuw de wettelijke verplichting voor gemeenten in te voeren om statushouders als een van de urgentiecategorieën aan te merken als gemeenten besluiten een huisvestingsverordening met een urgentieregeling in te stellen;
  • moet het Rijk gemeenten meerjarige regelingen bieden voor het ondersteunen van lokale initiatieven op het gebied van volkshuisvesting voor alle aandachtgroepen;
  • zouden provincies bij het toezicht op de huisvesting van statushouders door gemeenten meer aan de voorkant van het proces met gemeenten in gesprek moeten gaan over mogelijkheden om statushouders te huisvesten.

Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: