Beleidsuitgangspunten tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Sint-Oedenrode

Voor huisvesting in niet-bedrijfsmatige woningen en gebouwen in het buitengebied en op andereplaatsen in de gemeente Sint-Oedenrode is nog geen toetsingskader/beleid ontwikkeld. Onderhavig document tracht een eerste aanzet te geven tot het invullen van deze lacune.Hierbij gaat het niet alleen om het voorkomen en aanpakken van overlastsituaties, maar ook om waarborging van een goed woon- en leefklimaat, stimulering van sociale betrokkenheid en last but not least een deugdelijke en brandveilige huisvesting van arbeidsmigranten.

download beleidsuitgangspunten

inhoudsopgave 
Hoofdstuk 1 zijn diverse belangrijke definities opgenomen. Tevens worden in dit hoofdstuk het toepasselijk wettelijk en Provinciaal kader alsmede het verschil tussen logies en wonen geschetst 
Hoofdstuk 2 is toegespitst op huisvesting van arbeidsmigranten in de bebouwde kom.
Hoofdstuk 3 gaat over de huisvestingsmogelijkheden op bedrijventerreinen. 
Hoofdstuk 4 betreft de huisvesting van arbeidsmigranten in kernrandzones. 
Hoofdstuk 5 heeft betrekking op de huisvesting in burgerwoningen en voormalige bedrijfswoningen in het buitengebied. 
In Hoofdstuk 6 komen de overige beleidsuitgangspunten aan de orde. 
Hoofdstuk 7 tenslotte, bevat een korte samenvatting van het voorgestane beleid en enkele aanbevelingen.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: