Bestuurlijk overleg zet koers op flexwonen

Maandag 11 januari 2016 vond bestuurlijk overleg plaats tussen minister Blok, vertegenwoordigers van de 9 regio's en de ondertekenaars van de Nationale Verklaring.

De deelnemers van het overleg bespraken de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek naar de voortgang met huisvesting van arbeidsmigranten en de uitvoeringsagenda, die mede op basis daarvan werd voorgesteld. Belangrijke constatering was dat er veel vooruitgang is geboekt met de huisvesting in kwantitatieve en in kwalitatieve zin. In de meeste regio’s zijn substantiële aantallen voorzieningen tot stand gekomen, maar er zijn ook nog achterblijvers. De kwaliteit van de huisvesting heeft een belangrijke impuls gekregen, met name door het SNF-keurmerk.

De deelnemers discussieerden verder over de verbreding van het flexwonendossier: de gedachte dat huisvesting van arbeidsmigranten zeker op (middel)lange termijn veel overeenkomst vertoont met die van andere woonurgente groepen en een zelfde aanpak vergt, werd breed gedeeld. De korte termijn huisvesting vormt daar nog wel een uitzondering op en vraagt zowel voor voldoende capaciteit als qua handhavingsbeleid nog wel aparte aandacht. De resultaten van de bespreking worden nog verwerkt in een aangepaste agenda.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Doelgroepen flexwonen