Bestuurlijke conferentie Holland Rijnland: ‘Laat duizend bloemen bloeien’

We hebben in onze regio naar schatting 15.000 arbeidsmigranten. De regiogemeenten hebben samen met werkgevers al in 2009 een convenant gesloten om werk te maken van huisvesting en inburgering. Het is ons niet meegevallen dat convenant handen en voeten te geven. Daarom ben ik blij dat vanuit de landelijke partijen het initiatief wordt genomen om ook onze regio aan te spreken'. Jos Wienen, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte en als burgemeester van Katwijk ook gastheer, zette daarmee de toon voor een positieve en activerende bijeenkomst over de huisvesting van arbeidsmigranten in Holland Rijnland.

Namens die landelijke partijen zette Leendert Koning van het Ministerie van BZK nog eens uiteen waarom er een Nationale Verklaring is gekomen en hoe belangrijk de Tweede Kamer en zowel het vorige als het huidige kabinet een voortvarende aanpak in de regio Õs vinden.

Piet van Bostelen, directeur van uitzendorganisatie AB Midden Holland, keek terug op zijn inzet de afgelopen jaren om meer huisvesting te creëren voor zijn arbeidsmigranten. ‘Ik ben al jaren bezig. Helaas moet ik constateren dat er veel is gesproken en weinig gebeurd.  Maar door de Nationale Verklaring zie ik gelukkig dat er weer beweging is. Ik hoop dan ook dat we tijdens de volgende bijeenkomst in maart 2013 ècht concrete afspraken kunnen maken’. 

Bollenschuren bollenvelden
Wim Reedijk (Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten) ging in zijn bijdrage vooral in op de maatschappelijk weerstand die huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten soms met zich mee brengen. Door het inzoomen op een breed palet aan goede voorbeelden liet hij zien, dat NIMBY-verschijnselen te voorkomen zijn. ‘Goede huisvesting, goed toezicht en beheer en last but not least: goede communicatie met de buurt. Communiceer bijtijds en voorzien van een goed beheerplan. Reedijk riep de regio op aan de slag te gaan en -juist hier- duizend bloemen te laten bloeien’.

Johan van Buren (manager Wonen, woningstichting Vooruitgang) wilde, ondanks de donkere luchten die boven de corporatiesector hangen, het vraagstuk vooral bezien vanuit de kansen die er liggen. ‘Woningcorporaties hebben altijd al mensen gehuisvest die niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. Nu ligt er weer een nieuwe opgave en daar gaan we voor’. Van Buren benadrukte dat de inzet voor arbeidsmigranten nooit mag concurreren met de reguliere woningvraag. ‘We zullen de oplossingen dan ook vooral buiten het normale woningaanbod moeten vinden zoals de transformatie van kantoorpanden of b.v. historische bollenschuren’.

Camera’s
Op 1 juni 2007 hebben zes regiogemeenten het zogeheten Informatie Punt Polen opgezet. Mevrouw Ewa Idzardi, coördinator van het IPP ging in op de rollen van het loket. Naast het informeren van Polen krijgt het IPP vooral veel klachten, deels over de huisvesting. Vandaar haar nadruk op de negatieve ervaringen zoals te veel inhouding op het loon aan huisvesting, het verplicht bij de werkgever moeten wonen, absurde boetes, leefruimtes die niet kunnen worden afgesloten, camera’s in de woning etc.  In de daarop volgende discussie concludeerde gespreksleider Jaques Handelé dat ‘geen van de opgesomde klachten overdreven leek. Maar helaas is het nog steeds de praktijk van alledag’.

Geen Echternach-processie
In de afsluitende discussie probeerde de voorzitter bij de deelnemers concrete suggesties op te halen om met elkaar op korte termijn concrete stappen te zetten voor meer èn betere huisvesting. Zo werd een appèl op gemeenten gedaan het vraagstuk vooral regionaal en niet alleen lokaal te benaderen. Verschillende wethouders gaven aan grond beschikbaar te hebben of daar concreet onderzoek naar te zullen gaan doen. Sommigen deden daarbij ook een beroep op de provincie: ‘We hebben grond maar die ligt buiten de rode contouren. We kunnen het niet zonder de inzet van de provincie’. Ook meerdere huisvesters boden hun diensten aan of zegden toe zelf aan de slag te gaan. Maar er klonken ook wel waarschuwingen. Frans Born (directeur IUG): ‘Laten we niet te vroeg juichen en voorkomen dat het weer een Echternach-processie wordt.

In deze positieve sfeer eindigde de gespreksleider de bijeenkomst met de aankondiging van de vorming van een ambassadeursteam. Dat team bestaat uit: de heren Jan van Griensven (wethouder Hillegom), Johan van Buren (woningstichting de Vooruitgang), Nico Geerlings (directeur Flexibel Human Services) en Jan Uit den Boogaard (wethouder Kaag en Braassem). Deze ambassadeurs gaan bewaken dat de goede intenties van deze dag er ook daadwerkelijk toe leiden er in maart 2013 concrete huisvestingsafspraken met elkaar worden gemaakt. Zij zullen de deelnemers tussentijds zeker aanspreken op hun inzet en resultaten. 


 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: