Limburg

De provincie Limburg is een van de eerste regio’s waar op vrij grote schaal arbeidsmigranten een bijdrage aan de economie leverden.


 

limburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Limburg is de grootste concentratie van arbeidsmigranten te vinden in het noordelijke deel van de provincie. Een deel van hen is werkzaam in de agrarische sector, maar steeds vaker ook in andere sectoren als de logistiek en de industrie. Wat Limburg onderscheidt van ander regio’s, is dat het hier om een zogeheten krimp- of anticipeerregio gaat, waarin het aantal inwoners en in het bijzonder de inwoners die actief zijn op de arbeidsmarkt een dalende lijn vertoont of gaat vertonen. Dat verklaart wellicht waarom er in Limburg al lang veel aandacht is voor zowel de huisvesting, als de integratie en inburgering van arbeidsmigranten. Meer nog dan in andere delen van het land worden arbeidsmigranten, zeker de vestigers, gezien als een kans om de vitaliteit van de regio te behouden en te versterken.

Stand van zaken in de provincie:

  • Gemeenten, huisvesters, werkgevers en diverse andere betrokken organisaties in Noord Limburg werken al sinds 2010 samen om arbeidsmigranten een goede start en plek te geven in de samenleving. In de tien gemeenten van dit gebied wonen naar schatting 20.000 arbeidsmigranten. Veel migranten wonen in hun werkgemeente.
  • Ook in Midden-Limburg komt de huisvesting van arbeidsmigranten steeds nadrukkelijker op de agenda en ontstaan nieuwe initiatieven. Zuid-Limburg haakt langzaam aan.
  • Gerealiseerde huisvestingsprojecten zijn te vinden op de kaart met praktijkvoorbeelden

De Provincie Limburg werkt samen met de Limburgse gemeenten en Ondernemend Limburg in de Stuurgroep Internationale Werknemers. De stuurgroep geeft invulling aan de gemaakte afspraken zoals die zijn terug te vinden in de in 2019 door alle partijen getekende intentieverklaring.

Verdere agendering op de politieke agenda:

  • Een brede onderbouwing van het belang van de internationale werknemer voor Limburg in relatie tot economische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
  • Een onderzoek om, zowel kwantitatief als kwalitatief, meer inzicht te krijgen aangaande internationale werknemers.
  • Een gezamenlijke visie en aanpak inzake internationale werknemers.

In de Beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten staat hoe de Provincie Limburg aankijkt tegen huisvestingsvraagstukken rondom internationale werknemers. Dit gaat met name over huisvesting van short-stay migranten die hier maximaal negen maanden blijven. Het geeft aanbieders van huisvesting en gemeenten een aantal uitgangspunten waarvan zij gebruik kunnen maken voor verantwoorde huisvesting.