Conferentie West-Brabant: regio stelt actieplan vast

Johan de Beer, bestuurlijk trekker arbeidsmigranten Regio West-Brabant wond er geen doekjes om: ''We hebben een flinke sprint getrokken, maar de finish is nog niet gehaald.'' Voor een gehoor van zo'n 75 mensen blikte De Beer terug op negen maanden intensieve bestuurlijk inzet op meer èn betere huisvesting voor arbeidsmigranten. Op 18 juni stelde de Regio West-Brabant het actieplan vast. Hierin staan afspraken over 4.750 extra huisvestingsplaatsen en de verdeling ervan over de negentien gemeenten in de regio.

130628 RWB impresie zaal

Uit onderzoek is gebleken dat de opgave voor de regio in eerste instantie bestaat uit 4.000 – 5.000 te legaliseren huisvestingsplaatsen. Daarnaast moet een even groot aantal plaatsen worden vervangen omdat die huisvesting onacceptabel is. Ook dient de regio rekening te houden met een structurele toename van het aantal arbeidsmigranten na 2020.

Yves de Boer, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, deed een krachtig appèl op betrokkenen om de hand aan de ploeg te slaan. ”Laten we ons vooral niet verliezen in cijferfetisjisme. We leven niet in een veranderd tijdperk, maar in een tijdperk van verandering.” De Boer liet doorschemeren dat de vooroordelen het proces niet makkelijker maken. ”Expats willen we graag accommoderen; arbeidsmigranten niet. Ik zeg u: stop tien Nederlanders in een appartement op de Costa Brava en vraag omwonenden naar hun oordeel. We zullen als regio moeten anticiperen om de concurrentie met andere regio’s het hoofd te kunnen blijven bieden. Als provincie willen we dat proces graag supporten.”

Leendert Koning, projectleider EU-arbeidsmigranten ministerie van BZK, plaatste de Brabantse ontwikkelingen in het perspectief van de woningmarkt. ”Onze woningmarkt is niet toegesneden op woonurgente groepen. Naast arbeidsmigranten hebben tal van andere groepen behoefte aan vormen van flexwonen. Denk aan mensen die scheiden, jongeren en mensen met een flexibel arbeidscontract. Laten we voorkomen dat arbeidsmigranten een slecht imago krijgen doordat zij andere woonurgenten verdringen. Dat betekent niet alleen meer aanbod maar ook serieus aandacht voor handhaving om te voorkomen dat mensen ten prooi vallen aan huisjesmelkers.”

I130628 RWB overhandiging rappport aan mevrouw Vossenaar BZKn enkele pitches gaven de drie ambassadeurs aan wat zij afgelopen maanden zijn tegengekomen en welke conclusies zij trekken uit gesprekken met hun achterban. Johan Westra: directeur-bestuurder Thuisvester: ”Wij gaan de komende tijd aan de slag met kamergewijze verhuur aan arbeidsmigranten. En ik weet inmiddels ook dat arbeidsmigranten het fenomeen woningcorporaties niet kennen.”

Ondernemer Jacqueline Poppelaars merkte op dat er de afgelopen maanden meer begrip is ontstaan voor het belang van arbeidsmigranten. ”Maar ik vraag me ook af hoe we de beeldvorming over arbeidsmigranten kunnen kantelen.” Ad van der Wegen, wethouder van de gemeente Bergen op Zoom, merkte op dat het ‘veel tijd en energie kost’ om door te laten dringen dat arbeidsmigranten de regio kansen bieden. Aan het slot van de bijeenkomst overhandigde Johan de Beer het uitvoeringsplan voor de invulling van de regionale opgave aan Inge Vossenaar, directeur Woon- en Leefomgeving van het ministerie BZK en aan gedeputeerde Yves de Boer.

 

Tijdens de conferentie gehouden presentaties:

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid