Eindrapport Project Kompas Noordkop, december 2014

Gemeenten, politie en woningbouwcorporaties in de regio Noordkop in Noord-Holland ontvingen de afgelopen jaren in toenemende mate meldingen van burgers die overlast ervoeren van arbeidsmigranten in de directe woonomgeving, zoals overbewoning in gezinswoningen, geluid- en parkeeroverlast. Maatschappelijke en overheidsdiensten werden ook meer geconfronteerd over knelpunten in de sfeer van arbeids(omstandigheden) en illegale huisvesting van EU-arbeidsmigranten. De omvang van het probleem was echter niet goed vast te stellen.

download publicatie

De doelstellingen van het Interventieteam Kompas Noordkop waren:

 1. het door middel van een integrale overheidsaanpak handhaven van wet- enregelgeving bij illegale huisvesting van arbeidsmigranten en de daarmee samenhangende misstanden op een gewenst en beheersbaar niveau brengen;
 1. verbeteren van het inzicht in (aard en kwaliteit van) de huisvesting van EUarbeidsmigranten in de regio Noordkop; de aantallen gehuisveste werknemers en de daarbij betrokken werkgevers en inleners;
 1. het aanpakken van diegenen (huisjesmelkers en werkgevers) die de huisvesting van de arbeidsmigranten commercieel exploiteren;
 1. door middel van informatie en voorlichting bevorderen dat de huisvesting op legale wijze gaat plaatsvinden

Inhoudsopgave

 • Managementsamenvatting
 • Algemeen
 • Communicatieplan
 • Projectgroep handhaving
 • Resultaten landelijk ketenpartner/deelnemer
 • Projectgroep voorzieningen (huisvesting)
 • Borging huisvesting en handhaving vanaf 2015
 • Conclusies
 • Aanbevelingen
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Handhaving