Factsheet ‘Wonen of logies’

De komst van grote aantallen arbeidsmigranten naar ons land brengt een behoefte aan flexibele woonvormen mee in een omvang die we voordien niet kenden. De scheidslijnen tussen 'gewoon wonen' en 'tijdelijk verblijf' zijn daarmee gaan bewegen. Dat brengt nieuwe dilemma's met zich mee.

Download de factsheet wonen of logies

De vraag of een bepaalde verblijfsvorm als wonen of als logies moet worden aangemerkt houdt inmiddels velen bezig. Er kan vanuit verschillende perspectieven naar worden gekeken. Elk van die perspectieven heeft te maken met regelgeving op verschillende terreinen. Soms vertoont die een logische samenhang, maar soms lijkt die ook niets met elkaar te maken te hebben. Zelfs voor insiders levert dit alles een ingewikkelde legpuzzel op. Het maken van keuzes is daardoor niet eenvoudig.

In deze notitie proberen we de kluwen te ontwarren door eerst de verschillende perspectieven te schetsen en vervolgens te laten zien welke regelgeving van toepassing is en welke consequenties die heeft. Daarbij beschouwen we ook de positie van verschillende belanghebbenden: de gebruiker, de exploitant en de gemeente. Als het speelveld op die manier is geordend, proberen we tot een beoordelingsmodel te komen, dat met de verschillende aspecten rekening houdt.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Doelgroepen flexwonen, Financiering en exploitatie, Wetten en regels