Flexwonencafé Regio West-Brabant: ‘Bestuurders, zoek het overleg met de ondernemers op’

Op de warme donderdagmiddag van 28 juni togen zo’n 75 vertegenwoordigers van gemeenten, regio, provincie, werkgevers en huisvesters naar Zevenbergen om met elkaar het gesprek aan te gaan over de forse huisvestingbehoefte van spoedzoekers. ‘We kunnen alleen draagvlak voor de huisvesting van arbeidsmigranten en vergunninghouders creëren als we ook serieus aandacht besteden aan de behoefte van andere spoedzoekers’

Wim Reedijk, directielid van het Expertisecentrum Flexwonen ging met verschillende deelnemers in gesprek. Toine Theunis, wethouder in Roosendaal en vice-voorzitter van het regio-overleg van wethouders van Ruimtelijke Ordening en Wonen in de regio, benadrukte in zijn bijdrage de verantwoordelijkheid van iedere gemeente in de regio een bijdrage te leveren. ‘Wij pakken in Roosendaal onze verantwoordelijkheid. We zijn in goed gesprek met de werkgevers en ik voorzie dat we de komende tijd goede stappen kunnen zetten. Maar we gaan als Roosendaal niet de problemen van de hele regio oplossen. Er zijn in West-Brabant drie subregio’s met een eigen overlegtafel. Daar moet de afstemming plaatsvinden of er voldoende gebeurt.’

Kloostergebouw Maria ter Engelen

Ruud van den Boom, directeur-bestuurder van Woonkwartier ging in op de zoektocht van zijn corporatie naar woonoplossingen voor spoedzoekers. ‘Het kloostergebouw Maria ter Engelen in Oudenbosch komt grotendeels vrij omdat daar steeds minder nonnen verblijven. Wij zijn nu op zoek naar een nieuwe invulling van de vrijkomende ruimtes. Daartoe zijn we met verschillende marktpartijen in gesprek. Want wij zien ook dat er voor ons een nieuwe opgave ligt. En het wordt ook tijd dat we als corporatie in actie komen.’ Van den Boom gelooft niet dat huisvesting voor alleen arbeidsmigranten de oplossing is. ‘Deze mensen moeten van begin af aan kunnen meedoen in de samenleving, anders creëren we dezelfde problemen als met de gastarbeiders in de vorige eeuw.’ Dat onderwerp zorgde voor stevige discussie. Andere deelnemers meenden dat er voor mensen die hier kortdurend verblijven heel goed met aparte logiesvoorzieningen gewerkt kan worden. ‘Anders krijgen we de enorme tekorten die we nu zien niet opgelost.’

Pilots flexwonen

Johan van der Craats van het Expertisecentrum Flexwonen nam de aanwezigen mee in enkele landelijke ontwikkelingen. ‘Om gemeenten en regio’s te ondersteunen bij hun zoektocht naar meer grip op flexwonen, zijn we gestart met vijf pilots. Dat doen we samen met Platform31 en met steun van het ministerie van BZK en de betreffende provincies. Deze pilots moeten mede handvatten gaan opleveren voor andere gemeenten die ook met flexwonen aan de slag willen gaan. Het aardige van deze benadering is dat de behoefte van alle spoedzoekers en de mogelijke huisvestingsantwoorden daarop in een keer wordt meegenomen. Je kunt ook alleen draagvlak creëren voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten, als je ook oog hebt voor de woonbehoefte van andere spoedzoekers’, aldus Van der Craats.

Bestuurders èn ondernemers

Erik van Merrienboer, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant erkende dat er een grote opgave ligt. ‘Maar dat betekende niet dat er automatisch veel gebouwd moet worden. Ondanks de afnemende kantorenleegstand, staat in Brabant nog zo’n 30% leeg. Door de demografische veranderingen moet er in ieder geval wel anders gebouwd gaan worden. Met name voor de vergrijzing en de migranten’.  Van Merrienboer stak de hand in eigen boezem op de kritiek van werkgevers en huisvesters dat er de afgelopen jaren te weinig in Brabant is gebeurd. ‘Misschien hebben we de afgelopen tijd wel teveel met bestuurders onderling om tafel gezeten. En te weinig met de ondernemers. Op plaatsen waar bestuurders dat gesprek wèl zijn aangegaan, zie ik mooie dingen gebeuren. Ik pleit ervoor dat dat komende tijd op meer plekken gaat gebeuren’.

 

De bijeenkomst is georganiseerd en mede mogelijk gemaakt door:
de provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant, gemeente Moerdijk, Woonkwartier, Expertisecentrum Flexwonen, De Huischmeesters, Homeflex, Logejo en Instyle Concepts.

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie