Gemeenten Noord Veluwe besluiten tot gezamenlijke aanpak

Bestuurders in het noordelijk deel van de Veluwe en gemeenten aan de Randmeren kwamen op 21 juni bijeen met huisvesters en werkgevers uit die regio om spijkers met koppen te slaan rond de huisvesting van arbeidsmigranten.

Hoewel dit gebied niet hoort bij de acht regio Õs die op deze site worden genoemd, was er steun vanuit het programma flexwonen voor arbeidsmigranten. onder meer met presentaties van Leendert Koning en Annelies Dassen van het Miniserie van BZK over resp. de nationale verklaring en inburgering en integratie.

polen-ejl-1-756x250  

Een groot deel van de arbeidsmigranten in deze regio is gehuisvest op recreatieterreinen en dat is waar met name de gemeenten zich zorgen over maken. Allereerst omdat zij daar onacceptabele woonomstandigheden en overbewoning tegenkomen. Maar ook omdat de recreatievoorzieningen op deze wijze onttrokken worden aan het toerisme, dat voor deze regio van groot economisch belang is. Burgemeester Lambooij van Putten, die de bijeenkomst leidde wees er bovendien op dat de grote concentraties van arbeidsmigranten zonder vorm van beheer op deze parken tot problemen met de openbare orde en veiligheid leiden.

Toch werd ook het economische belang van de regio bij arbeidsmigranten door de deelnemers onderschreven en was de conclusie dat er dus een flinke slag gemaakt moet worden om hen fatsoenlijk te huisvesten. Er was dan ook veel belangstelling van de aanwezigen voor alternatieve vormen van huisvesting. Zo gaven verschillende deelnemers aan kansen te zien in de verbouw van leegstaande kantoorpanden en bleken er ook al initiatieven voor grootschalige opvangvoorzieningen te zijn.

Burgemeester Lambooij kon aan het slot van de bijeenkomst melden dat de gemeenten in de regio tot een gezamenlijke aanpak hadden besloten en daartoe een stuurgroep onder zijn voorzitterschap hadden geformeerd. Ook kondigde een aantal gemeenten aan nader te onderzoek te laten doen naar de aantallen arbeidsmigranten en hun woonomstandigheden.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: