Gezocht: projecten voor de Inspiratieprijs Flexwonen 2015!

DE INDIENINGSTERMIJN IS PER 1 JULI 2015 GESLOTEN.De minister voor Wonen & Rijksdienst reikt in 2015 een prijs van € 10.000,- uit voor het meest inspirerende flexwonenproject voor (onder meer) EU-arbeidsmigranten. De prijs wordt toegekend aan een huisvestingsproject waarvan de totstandkoming en/of het eindresultaat als inspirerend voorbeeld kunnen dienen voor anderen.

Meer behoefte aan flexwonen

Inmiddels verblijven ruim 400.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in Nederland, die een belangrijke bijdrage leveren aan onze economie. Voor het overgrote deel vragen deze mensen om goede maar ook snel toegankelijke huisvesting (‘flexwonen’). Naast EU-arbeidsmigranten zijn er echter verschillende andere woonurgente groepen als starters, gescheiden mensen, vluchtelingen etc. die eveneens op zoek zijn naar vormen van flexwonen. Steeds vaker wordt in flexwonen-projecten gezocht naar een mix van doelgroepen, mede om het maatschappelijk draagvlak te versterken. Bij het realiseren van projecten is samenwerking tussen publiek/privaat en tussen gemeenten onderling, om zowel de lusten als de lasten van de arbeidsmigratie te delen, een must, maar niet altijd een vanzelfsprekendheid. Om een impuls te geven aan zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het flexwonenaanbod als ook ten aanzien van samenwerking, schrijft de minister voor Wonen & Rijksdienst de Inspiratieprijsvraag Flexwonen 2015 uit.

Inzendcriteria

  • Uw project moet na 1 januari 2014 zijn opgeleverd of de feitelijke uitvoering moet zijn gestart tussen die datum en 1 juli 2015
  • Uw project heeft tot doel fatsoenlijke woonruimte aan woonurgenten te bieden, waaronder vooral EU-arbeidsmigranten
  • Uw project moet tenminste 20 plaatsen (gaan) bieden
  • Uw project moet op Nederlands grondgebied liggen
  • Uw project moet zijn of worden uitgevoerd door partijen, die met hun huisvesting aantoonbaar aan de eisen voldoen, die ten grondslag liggen aan het SNF-keurmerk en (indien zij werkgever zijn) aantoonbaar de CAO van de betreffende bedrijfstak volgen

Procedure

  • U kunt uw project indienen via bijgevoegd intakeformulier 
  • Na toelating tot de prijsvraag ontvangt u binnen enkele weken een vraag om aanvullende projectinformatie
  • Uw kunt uw project indienen tot uiterlijk 1 juli 2015. U kunt overigens meerdere projecten indienen. Gebruik daarvoor per project een formulier

Jurering en prijsuitreiking

Een deskundige jury zal de projecten inhoudelijk beoordelen. De minister voor Wonen & Rijksdienst zal in het najaar van 2015 de prijs aan de winnaar overhandigen. De prijs van € 10.000 moet ten goede komen aan de (extra) kwaliteit van het winnende project. Nadere info hierover volgt.

Meer informatie

De prijsvraag wordt verzorgd door het Expertisecentrum Flexwonen namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor meer informatie: Johan van der Craats, 06-4023 4077 of prijsvraag@flexwonenarbeidsmigranten.nl.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie