Handelingsperspectieven gemeenten om ongewenste gevolgen van vrij verkeer aan te pakken

De afgelopen jaren is de instroom van EU-burgers in Nederland toegenomen. Het betreft vooral arbeidsmigranten die in Nederland willen werken. Vrij verkeer van werknemers biedt voor individuele burgers kansen om al dan niet tijdelijk in een ander land te werken. Er zijn echter ook schaduwkanten aan dit vrije verkeer. Het kabinet neemt maatregelen om de EU-arbeidsmigratie in goede banen te leiden.

download Handelingsperspectieven

Als onderdeel van deze maatregelen is handreiking ‘Handelingsperspectieven gemeenten om ongewenste gevolgen van vrij verkeer aan te pakken’ opgesteld door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie en de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Deze handreiking en begeleidende brief zijn op 27 februari jl. aan de Tweede Kamer gestuurd.

De handreiking biedt een bruikbaar overzicht van bestaande maatregelen en ‘best practices Õ die gemeenten kunnen toepassen als zij problemen ondervinden met ongewenste gevolgen van de komst van EU-burgers naar Nederland. Het betreft EU-burgers die er niet in slagen regulier werk en/of legale huisvesting te vinden. De handreiking is rondom deze twee thema Õs opgesteld. Naast de bestaande maatregelen is er ook aandacht voor gewenste nieuwe instrumenten om oneigenlijk gebruik van vrij verkeer tegen te gaan. Deze punten worden in het kader van de bredere aanpak op gebied van EU-arbeidsmigratie door alle betrokkenen verder opgepakt.

inhoudsopgave

Inleiding

A. Levensonderhoud
Bedelarij en straatmuziek
Straatkrantverkoop
Criminaliteit en overlast door individuele EU-burgers
Mobiel banditisme
Sociale zekerheid
Aanpak Schijnconstructies

B. Huisvesting
Onrechtmatige bewoning; overbewoning en huisjesmelkerij
Dakloosheid

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid