Handreiking huisvesten arbeidsmigranten Bevelanden

De gemeenten in regio de Bevelanden onderkennen het belang van een goede huisvesting en willen zich sterk maken om te komen tot structurele oplossingen. Daarom wordt voorzien in ŽŽn regionale aanpak voor regio de Bevelanden. Deze aanpak is gericht op een goede structurele huisvesting van de arbeidsmigranten.

handreiking huisvesting

download beleidsregels 

Inhoud van dit document:

  • Deel 1 geeft oplossingen voor de huisvesting van seizoensgebonden arbeidsmigranten. Hierbij gaat het om tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten die gedurende maximaal drie maanden werkzaam zijn op agrarische bedrijven.
  • Deel 2 benoemt huisvestingsmogelijkheden voor de tijdelijke arbeidsmigrant die tussen de drie en zes maanden in de regio werkzaam is. Vaak gaat het hier om structurele arbeidsplaatsen. Voor deze groep is een meer structurele huisvestingsvorm noodzakelijk.
  • Deel 3 gaat in op de huisvesting van de arbeidsmigrant die de intentie heeft zich hier permanent te vestigen.
  • Deel 4 gaat in op algemene aspecten bij de huisvesting, zoals handhaving en veiligheidsaspecten
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie