Handreiking huisvesting van arbeidsmigranten, een hulpmiddel op het terrein van ruimtelijke ordening

In Nederland werken meer dan 400.000 arbeidsmigranten die bijdragen aan de Nederlandse economie. Bij de huisvesting van deze migranten zijn verschillende partijen betrokken, waaronder werkgever en uitzendbureaus. Maar uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk voor de vergunningverlening. Om gemeenten zo goed mogelijk op weg te helpen, publiceert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Handreiking huisvesting van arbeidsmigranten. De handreiking heeft betrekking op het ruimtelijk instrumentarium.

download:

De handreiking vloeit voort uit het advies ‘Geen tweederangsburgers’ van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Het Aanjaagteam belichtte in oktober 2020 de kwetsbare positie van de arbeidsmigrant en gaf als advies om een handreiking te maken met daarin de ruimtelijke instrumenten die kunnen helpen bij het snel realiseren van huisvesting. Op deze manier worden bij de huisvesting betrokken partijen geholpen in de complexe materie rondom huisvesting en ruimtelijke ordening. In de handreiking is uitgebreid aandacht voor de verschillende stappen die nodig zijn om arbeidsmigranten kwalitatief toereikende huisvesting te bieden.

bron: Woningmarktbeleid.nl>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Wetten en regels