Inventarisatie Effecten EU-migratie naar Amsterdam

De gerede verwachting is dat arbeidsmigratie uit EU-landen de komende jaren verder toeneemt. Het is zaak nu de problemen nog beheersbaar zijn ons voor te bereiden op die toename. Zodat kansen benut, risico Õs beperkt en problemen aangepakt kunnen worden.

Omdat arbeidsmigratie een divers aantal beleidsterreinen raakt is een gecoördineerd optreden door de gemeente Amsterdam van groot belang. Daarom is in april van dit jaar een coördinerend wethouder EU-migratie benoemd. Deze heeft opdracht gekregen tot het organiseren van samenhangend beleid rond EU-migratie. Deze notitie inventariseert de stand van zaken in Amsterdam rond de arbeidsmigratie van EUonderdanen, zowel uit West- als Oost-Europa. De opzet van de notitie haakt aan bij de brief van minister Kamp van 14 april 2011 waarin verschillende maatregelen worden aangekondigd om de arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa in goede banen te leiden.

dowload notitie

Inhoud:

 1. De Amsterdamse visie op EU-migratie
 2. Conclusie en aanbevelingen
 3. Arbeidsmigranten uit EU-lidstaten in Amsterdam
 4. Stand van zaken per aandachtsgebied
  – Arbeidsmarkt, werkgevers en werknemers
  – Registratie
  – Inburgering
  – Onderwijs
  – Bijstand
  – Maatschappelijke opvang
  – Zorg
  – Wonen
  – Prostitutie en mensenhandel
  – Overlast en criminaliteit
Datum:
Dossier:
Onderwerp: