Kamerbrief jaarrapportage arbeidsmigranten 2021

Met deze brief stuurt het kabinet de jaarrapportage Arbeidsmigranten naar de Tweede Kamer. Deze rapportage heeft tot doel om inzicht te geven in de voortgang met de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer, die door het kabinet zijn overgenomen.

Download: Kamerbrief Jaarrapportage arbeidsmigranten 2021

De uitwerking van die aanbevelingen bevindt zich in verschillende fasen. Daar waar nodig worden wetswijzigingen voorbereid. Maar er zijn ook voorstellen die mee konden lopen op al reeds ingezette trajecten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de wijzigingen in relatie tot de Basisregistratie Personen en het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Andere aanbevelingen konden het afgelopen jaar direct in uitvoering worden gebracht. Zo worden sinds het begin van 2021 op vrijwillige basis contactgegevens van personen geregistreerd die zich in de Basisregistratie Personen als niet-ingezetene inschrijven. Hierdoor is het onder meer mogelijk gebleken om een grote groep arbeidsmigranten een oproep tot vaccinatie te sturen.

Het kabinet constateert ook dat verbetering van de positie van arbeidsmigranten niet van de ene dag op de andere is gerealiseerd. Deze jaarrapportage laat duidelijk zien dat de problematiek rondom arbeidsmigratie weerbarstig is en dat langdurige samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk is en blijft.

Bijlagen bij de brief:
Jaarrapportage arbeidsmigranten 2021

Rapportage pilot huisvesting arbeidsmigranten RVB

Voortgang uitwerking motie van Kent c.s.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie