Lelystad geeft groen licht voor huisvesting arbeidsmigranten

Het college van Lelystad heeft op dinsdag 1 september 2015 besloten om op basis van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een omgevingsvergunning te verlenen voor tijdelijke ontheffing van de bestemming voor het pand Maerlant 10-14, ook wel bekend als gebouw 'Lelystaete'.

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om voor maximaal tien jaar af te wijken van de geldende bestemming (kantoorfunctie) en het gebouw geschikt te maken voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Beleid
Het toekennen van de vergunning past in het beleid van de gemeente om, met name in het Lelycentre, de functie van leegstaande kantoorpanden zo veel mogelijk te transformeren naar een woonfunctie. Het pand aan het Maerlant 10-14 stond al geruime tijd leeg en was veelvuldig doelwit van vandalisme.

Behoefte
Met de (tijdelijke) herbestemming naar een ‘shortstay’ woonfunctie (huisvesting voor zogenoemde kortverblijvers), komt een einde aan de verpaupering van het pand en wordt voorzien in een behoefte aan deugdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten die al in Lelystad en omgeving werken. Het pand zal worden verbouwd volgens de geldende SNF normen (Stichting Normering Flexwonen) voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Uitkomsten informatieavonden
Het college heeft de vergunningaanvraag niet alleen getoetst aan de daarvoor geldende criteria, maar heeft bij haar afwegingen ook de uitkomsten van twee informatieavonden meegenomen. Op deze informatieavonden, waarop de initiatiefnemers hun plan toelichtten aan inwoners en raadsleden, werd overwegend positief op het plan gereageerd. Desalniettemin kwamen er uit deze bijeenkomsten ook een aantal punten naar voren die om nadere aandacht van de initiatiefnemers en het college vragen.

Aandachtspunten
Zo zal inzicht moeten worden gegeven in de invloed van de komst van ruim 300 bewoners op het Lelycentre. Naar verwachting neemt daardoor de sociale controle en levendigheid in het gebied toe, het winkelcentrum en het fitnesscentrum zullen nieuwe klanten verwelkomen. Daar staat tegenover dat er ook serieus aandacht moet zijn voor eventuele negatieve aspecten, zoals toenemende parkeerdruk en eventuele overlast door ontoelaatbaar gedrag. Detailhandel in het pand Maerlant 10-14 zelf is niet toegestaan.

Woonvisie
Het college komt binnenkort met een brede woonvisie, waarin onder meer de (toenemende) vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten, jongeren en vergunninghouders wordt meegenomen.

Elk plan opnieuw toetsen
Ook gaf het college aan dat het verlenen van deze tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan niet betekent dat elke nieuwe vergunningaanvraag automatisch toegekend zal worden. Elk nieuw initiatief zal zorgvuldig worden getoetst en beoordeeld.

Procedure
Na publicatie (openbare bekendmaking) van het besluit tot het verlenen van de ontheffing is gedurende een periode van zes weken bezwaar en beroep mogelijk.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie