lobbynotitie huisvesting arbeidsmigranten LTO-Noord

Regelgeving voor de huisvesting van arbeidsmigranten was tot voor kort een verantwoordelijkheid van de (samenwerkende) gemeenten. Met de vaststelling van de provinciale Structuurvisie Noord-Holland 2040 is daar verandering in gekomen.

lees de lobbynotitie Kop NH en West-Friesland 

De structuurvisie maakt uitbreiding van woningbouw buiten bestaand stedelijk gebied niet zonder meer mogelijk. Het huisvesten van arbeidsmigranten op de agrarische bedrijven is door de provincie onder deze noemer gebracht. Het gevolg is dat deze optie onder druk is komen te staan. Hoewel LTO Noord voorstander is van een divers scala aan huisvestingsmogelijkheden is specifiek de lobby gestart om huisvesting op de agrarische bedrijven mogelijk te maken. Op 1 juni jl. is een werkbezoek georganiseerd voor de betrokken ambtenaren van de provincie Noord-Holland. De provincie werkt namelijk aan een beleidskader huisvesting wat uiteindelijk zijn doorvertaling moet krijgen op gemeentelijk niveau. Tijdens het werkbezoek is de lobbynotitie (zie bijlage) van LTO Noord en KAVB aan de provinciale ambtenaren overhandigd en toegelicht. Eind juni 2012 komt er meer duidelijkheid over het kader van de provincie Noord-Holland.

bron: http://www.ltonoord.nl/nieuws/huisvesting-arbeidsmigranten

Datum:
Dossier:
Onderwerp: