Locaties voor grootschalige huisvesting arbeidsmigranten in Westland in beeld

Om grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken heeft de gemeente Westland negen locaties in beeld gebracht waar huisvesting mogelijk gerealiseerd zou kunnen worden. Het gaat om potenti‘le locaties waarvoor nog geen offici‘le vergunningaanvragen zijn ingediend.

Of er daadwerkelijk huisvesting gaat komen, hangt dus onder meer af van vergunningaanvragen die moeten worden ingediend door ondernemers/ontwikkelaars. Daarnaast moet het vergunningentraject worden doorlopen, waarbij er met verschillende factoren rekening moet worden gehouden, zoals milieuaspecten, verkeersveiligheid en parkeerruimte.

In het belang van een eerlijk woon-en werkklimaat wil de gemeente Westland voorzien in de behoefte aan 2000 tot 3000 extra leef-en slaapplaatsen voor arbeidsmigranten die tijdelijk in de Westlandse glastuinbouw werken. De gemeente denkt daarbij aan grootschalige short-stay faciliteiten waar tot maximaal 500 arbeidsmigranten kunnen wonen, zoals de reeds bestaande hotels voor arbeidsmigranten in Maasdijk en Wateringen.

Wie wil werken in Westland is welkom. Dat geldt ook voor de arbeidsmigranten die nodig zijn om de Westlandse glastuinbouweconomie draaiende te houden. De verwachting is dat arbeidsmigranten voor kortere of langere tijd deel uitmaken van de Westlandse samenleving. Om hierop actief te anticiperen werkt de gemeente aan een integrale visie Arbeidsmigranten. Een onderdeel hiervan is huisvesting.

Potentiële locaties Het college van Westland heeft tijdens de commissievergadering van 19 juni 2012 de volgende negen in potentie geschikte locaties gepresenteerd aan de raad:

  • Poeldijk, De Kreken
  • Poeldijk, Nieuweweg
  • Naaldwijk, Monnikenlaan
  • De Lier, Jochem van der Houtweg
  • Maasdijk, Honderdland fase 2
  • Poeldijk, ABC terrein
  • ‘s-Gravenzande,  Het Nieuwe Water
  • De Lier, voormalig AZC terrein, Hoefweg
  • Wateringen, Poeldijkseweg

Tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2012 zal de huisvesting van arbeidsmigranten aan de orde komen.

Communicatie Grootschalige bouwprojecten betekenen een verandering in de leefomgeving. Raad en college hebben daarom aangegeven zeer veel belang te hechten aan tijdige en zorgvuldige communicatie met omwonenden. Raad en college hebben hiervoor een communicatiekader ontwikkeld waarin spelregels voor omgevingscommunicatie zijn opgenomen. De vergunningaanvragers/initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving en worden nadrukkelijk opgeroepen om voorafgaand aan een officiële vergunningaanvraag de dialoog aan te gaan met de omwonenden.
Hiernaast gelden ook altijd de wettelijke inspraakprocedures. Vergunningaanvragen worden altijd openbaar gemaakt via de gemeentepagina in het Hele Westland en via www.gemeentewestland.nl.

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: