Monitor gebruik tijdelijke huurconracten

Het rapport "Staat van de woninmarkt 2017" bevat een monitor van het gebruik van tijdelijke huurcontracten bij particuliere verhuurders en corporaties

Bij de behandeling van de Wet doorstroming huurmarkt verzocht de Tweede Kamer de minister om het gebruik van tijdelijke huurcontracten te monitoren.  Aanleiding was de vrees dat de tijdelijke huur de norm zal worden in de particuliere huursector. De minister heeft toegezegd om in de jaarlijkse rapportages verslag te doen van de ontwikkelingen op dit terrein in zowel de sociale als de particuliere huursector.

Deze rapportage zal jaarlijks worden herhaald, tot en met de evaluatie na 5 jaar. Het eerste deel van de rapportage heeft betrekking op bestaande en nieuwe vormen van tijdelijke verhuur en betreft een nulmeting. In het tweede deel is de ontwikkeling te zien van de afgifte van vergunningen op grond van de Leegstandwet over de periode 2013 tot en met 2016.

In zijn algemeenheid valt over het gebruik van tijdelijke huurcontracten het volgende te zeggen. Op 31 december 2016 maakt 21% van de particuliere verhuurders gebruik van tijdelijke huurcontracten. Het betrof hier 3,6% van het totaal aantal huurcontracten van particuliere verhuurders. Van de corporaties maakt 48% gebruik van een of meerdere vormen van tijdelijke huur. Het gaat hier om 2,9% van het aantal huurcontracten.

Download hier de hele rapportage: bijlage 3 rapport staat van de woningmarkt 2017

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beleid, Doelgroepen flexwonen, Wetten en regels