Niet lullen maar poetsen in West Brabant

ÒNiet lullen maar poetsen”, dat was de afsluitende opmerking van wethouder Ad van der Wegen van Bergen op Zoom. Hij gaf daarmee goed de sfeer weer die ontstond tijdens de conferentie huisvesting arbeidsmigranten in West Brabant, die op 28 september plaatsvond in het gemeentehuis van Moerdijk.

Zevenbergen-de zaal

Handreiking
Zo Õn 90 gemeentebestuurders, huisvesters en werkgevers uit de regio, kwamen bijeen om te bespreken hoe er versnelling kan worden gebracht in de fatsoenlijke huisvesting van tenminste 15.000, maar mogelijk nog meer arbeidsmigranten in dit gebied. Dat dat nodig is, daarover was vrijwel iedereen het wel eens. Het hoe, waar en door wie riep wel wat meer discussie op. Mevrouw Loes Lijmbach, wethouder van Aalburg en voorzitter van de regionale commissie wonen en RO, zette direct al de toon, door te stellen dat de komst van arbeidsmigranten absoluut een kans is voor regio. Van levensbelang voor de economische ontwikkeling en een belangrijke tegenhanger van de vergrijzing en daarmee samenhangende krimp die de regio op termijn bedreigt. Ook gedeputeerde Yves de Boer van de provincie Noord Brabant onderstreepte dat belang. Hij reikte de gemeenten de hand door er op te wijzen dat de provincie de huisvesting van arbeidsmigranten tegemoet wil komen in het ruimtelijk beleid en er voor open staat om knelpunten op dat vlak te bespreken, zowel in gezamenlijke overlegorganen, als in één op één contacten met de gemeenten. De heer Leendert Koning had daarvoor al uiteengezet waarom zijn minister samen met landelijke brancheorganisaties een nationale verklaring over dit vraagstuk had ondertekend en nu de regio Õs stevig aanmoedigde om snel tot concrete afspraken te komen.

Zevenbergen-opening Johan de Beer

Ongemak
Tijdens de conferentie werd het “ongemak van de werkgevers” verwoord door dhr. Rolf van der Meijden van Tempo Team. Hij benadrukte dat werkgevers zoals hij graag open kaart spelen bij de gemeenten en zich aan landelijke normen en lokale regels zullen houden, maar dan ook wel een open en oplossingsgerichte houding van de overheid verwachten. Mevrouw Annelies Wals van woningcorporatie Thuisvester sprak open over de zoektocht van de corporaties die in een ongemakkelijke tijd met dit vraagstuk geconfronteerd worden. Geen aarzeling over de mensen die zich hier willen vestigen; die zijn welkom bij de corporaties. Voor de nieuwe doelgroep van ‘flexwoners Õ ligt dat wat minder duidelijk en zijn de corporaties nog wel op zoek naar hun rol. Particuliere huisvesters reageerden dat zij al jaren ervaring hebben met deze vorm van huisvesting en graag aan de slag gaan, als gemeenten hen daarvoor maar (letterlijk) de ruimte geven.

Zevenbergen-pauze

Wooncarrière
Bijzonder was dat tijdens de conferentie ook ‘de arbeidsmigrant Õ zelf aan het woord kwam. Mevrouw Irena de Ruig – Zukowska, voorzitter van de Poolse belangenorganisatie PLON schetste het beeld dat mensen in eerste instantie geholpen zijn met logies, vaak verzorgd door de werkgever. Dat is prima als er keuzevrijheid is, het tegen een redelijke prijs beschikbaar is en vooral veiligheid en privacy gewaarborgd zijn. Maar in de loop van de tijd neemt de behoefte aan een ‘eigen plek Õ met meer privacy toe en wordt de combinatie van huisbaas en werkgever onwenselijk. Mevrouw de Ruig wees erop dat er gelukkig veel goed gaat, maar toonde ook schokkende beelden van huisvestingssituaties die nog steeds voorkomen.

Ambassadeurs
De conferentie werd door dagvoorzitter Wybo Jurgens afgesloten met de vorming van een ambassadeursteam dat de komende tijd duidelijk moet maken dat dit vraagstuk alleen in goede samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en huisvesters kan worden opgelost. En wel door middel van concrete afspraken tussen die drie partijen. Daarom namen naast wethouder Ad van der Wegen ook de heer Johan Westra, directeur bestuurder van Thuisvester en mevrouw Jacqueline Poppelaars, boomkweker en lid van Treeport, plaats in het team. De uitsmijter van van der Wegen maakte duidelijk dat het team de komende tijd niet stil zal zitten.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: