Nota gemeente Waalwijk werken is ook wonen

De verwachting is dat aantal arbeidsmigranten de komende jaren in (de regio) Waalwijk nog zal groeien. In algemene zin gaat het hier om (hoger) opgeleide arbeidsmigranten van wie volgens beschikbare cijfers ongeveer 10 à 20 procent mogelijk permanent in (de regio) Waalwijk zal willen blijven wonen en de overige tussen enkele maanden en hooguit een paar jaar in Waalwijk zullen wonen. De nota is bedoeld om vragen te beantwoorden als: 'Wat kan, wil en mag de gemeente Waalwijk doen en hoe ziet zij haar rol?'

download nota

Inhoudsopgave

0. Management summary
1. Inleiding
2. Kaders voor het gemeentelijk beleid
3. Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens
3.1 Huidige omvang groep arbeidsmigranten
3.2 Verwachte ontwikkeling
3.3 Huisvestingsbehoefte
3.4 Resultaten project handhaving arbeidsmigranten
4. Visie: Wat wil/kan de gemeente Waalwijk?
5. Beleid
5.1 Ruimtelijke beleid
5.1.1 Beleidsregels
5.2 Flankerend beleid als aanbeveling
5.2.1 Gemeentelijke basisadministratie
5.2.2 Maatschappelijke ontwikkeling arbeidsmigranten
6. Uitvoering
6.1 Handhaving
6.2 Communicatie
7. Conclusie en aanbevelingen
7.1 Conclusie
7.2 Aanbevelingen

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid