Onderzoek ‘Effecten van de Nationale Verklaring huisvesting arbeidsmigranten’

Het bestuurlijk overleg van de partijen van de Nationale Verklaring huisvesting arbeidsmigranten van 26 november 2014 stemde in met het houden van een brede meting onder de individuele leden van de koepels van de NV en de individuele partijen in de regio´s verricht door het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten (EFA). Dit om in beeld te brengen wat er feitelijk gebeurt in de regio´s bij de uitvoering van de afspraken. Doel van de inventarisatie is om er zicht op te krijgen of en in welke mate er na de Nationale Verklaring een 'beleidsmatige infrastructuur' is ontwikkeld die maakt dat huisvesting van arbeidsmigranten voldoende aandacht krijgt en op de nog resterende knelpunten en mogelijke oplossingen.

Aanpak van het onderzoek

Onderzoeksfase 1: brede survey + bevragen ondertekenaars NV

In de eerste fase is gekozen voor een brede survey; een via internet uitgezette vragenlijst onder de individuele partijen die, al dan niet via hun koepels, betrokken zijn bij de Nationale Verklaring. Daarin wordt op een uniforme wijze op een aantal kernthema’s informatie opgehaald. De eerste fase wordt afgesloten met het bevragen van de landelijke ondertekenaars van de Nationale Verklaring, n.a.v. de voorlopige bevindingen van de survey. Deze fase wordt afgesloten met een tussenrapportage.

Onderzoeksfase 2: selectie verdiepingsthema’s + interviewen relevante spelers

In de tweede fase wordt op grond van de bevindingen uit de eerste fase en contextinformatie een aantal thema’s geselecteerd waarop verdieping gewenst is. Het voorstel welke dat zijn wordt voorgelegd aan de opdrachtgevers/klankbordgroep. De tweede fase zal bestaan uit een serie interviews bij spelers die relevant zijn voor de geselecteerde thema’s. De weergave van de bevindingen uit die interviews en de conclusies die daar uit te trekken zijn vormen samen met de samenvatting en conclusies uit de tussenrapportage het eindrapport.

Klankbordgroep 

Voor een goed verloop van het onderzoek is een klankbordgroep ingesteld. Deze bestaat uit de volgende personen:

 • Arianne van der Rijst-Broere, Ministerie van BZK
 • Prescillia van Noort, Ministerie van BZK
 • Bert Koekoek, Gemeente Katwijk
 • Jochem de Boer, ABU
 • Joep Thönissen, VHA
 • Martine Tieleman, Gemeente Westland
 • Ludolf de Boer, Gemeente Den Haag
 • Marco Schuurmans, Gemeente Vlaardingen

Planning

 1. begin juli: concept-rapportage fase 1 gereed
 2. eind augustus: gesprekken met landelijke partners verwerkt in tussenrapportage
 3. eind september: verdiepingsslag d.m.v. interviews (fase 2) gereed
 4. half oktober: oplevering definitieve eindrapportage en managementsamenvatting
Datum:
Dossier:
Onderwerp: