Overlast, lokaal beleid en arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, WODC, 2013

In dit rapport wordt de aard van de overlast in kaart gebracht die gerelateerd kan worden aan arbeidsmigratie uit Midden- en Oost Europa, alsmede het gevoerde lokale beleid om die overlast te bestrijden en de lacunes daarbij. Het gaat enerzijds om woonoverlast en anderzijds om overlast als gevolg van dakloosheid van migranten uit Midden- en Oost-Europa.

download rapport

Inhoud

Samenvatting

1 Inleiding
1.1 Doelstelling en vraagstelling
1.2 Methode van onderzoek en gegevensverzameling
1.3 Opbouw van het rapport
2 Wonen en overlast
2.1 Inleiding
2.2 Krappe huisvesting, gehorige woningen
2.3 Tijdelijk verblijf en binding met de wijk
2.4 Onderlinge ruzies en lage aangiftebereidheid
2.5 Overmatig alcoholgebruik
2.6 Gebrek aan privacy en de openbare ruimte
2.7 Wijken en een cumulatie van problemen
2.8 Excessieve woonsituaties en huisjesmelkerij
3 Woonoverlast en de lokale beleidspraktijk
3.1 Inleiding
3.2 Meldingen van burgers en meldpunten
3.3 Aanspreken en huisbezoek
3.4 Alcoholverbod en politieoptreden in de nabije woonomgeving
3.5 Woningcontroles en interventieteams
3.6 Beëindigen (illegale) kamerverhuur
3.7 Sluiting pand vanwege brandgevaar
3.8 Zelforganisatie buurtbewoners en wederzijds begrip
3.9 Huismeesters en huisregels
3.10 Parkeerdruk en het innen van parkeerboetes
4 Dakloosheid, overlast en lokaal beleid
4.1 Inleiding
4.2 Achtergrond van dakloosheid
4.3 Opvangplekken voor daklozen uit Europa
4.4 Slaapplaatsen en verblijfsplaatsen buiten de opvang
4.5 APV-verboden en politieoptreden in stedelijke openbare ruimten
4.6 Terugkeer
5 Slotbeschouwing
5.1 Aanpak van faciliteerders
5.2 Zorgvoorzieningen en de inzet van politie
5.3 Vroegtijdig ingrijpen
5.4 Tot slot
Summary
Literatuur

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid