Partners in handhaving

Gemeenten hadden al een belangrijke rol bij de handhaving op goede huisvesing in het algemeen en bij de huisvesting van arbeidsmigranten in het bijzonder. De Wet goed verhuurderschap legt nog extra taken op dit gebied bij de gemeenten neer en biedt ook instrumenten om die handhaving vorm te geven, zoals de mogelijkheid om een verhuurdersvergunning in te stellen. In praktijk staan de gemeenten er niet alleen voor. Er zijn verschillende organisaties die een gemeente/regio terzijde kunnen staan bij het vormgeven van een handhavingsaanpak.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Er zijn 29 omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten of RUD) in Nederland. Deze omgevingsdiensten zorgen, in opdracht van gemeenten en provincies, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Sommige omgevingsdiensten voeren extra taken uit, zoals bouw- en woningtoezicht of advisering over bijvoorbeeld energie of natuur. De handhaving op goede huisvesting voor arbeidsmigranten kan dus regionaal belegd zijn bij een RUD maar dat hoeft niet. Voor een overzicht van de omgevingsdiensten en contactgegevens
klik hier>

VNG

Veel gemeenten ondervinden overlast van de gevolgen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Om risicovolle woonsituaties effectief te bestrijden is een integrale aanpak nodig. Niet alleen repressief, maar juist ook gericht op structurele oplossingen. VNG ondersteunt gemeenten bij de aanpak van de huisvestingsproblematiek rondom arbeidsmigranten.

 

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie draagt door inspectie, toezicht en opsporing bij aan naleving van wetten en regels. Enkele belangrijke toezicht- en opsporingstaken zijn:

  • Toezicht houden op de naleving van de wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden en het voorkomen van rampen met gevaarlijke stoffen;
  • Toezicht houden op de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon;
  • Het opsporen van fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen (arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude op het terrein van de sociale zekerheid). Lees verder>

Vreemdelingenpolitie (AVIM)

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM)
houdt toezicht op de naleving van de Vreemdelingenwet. Verder voert de vreemdelingenpolitie identiteitsonderzoeken uit en bestrijdt zij criminele activiteiten als mensensmokkel. Lees verder>

Regioburgemeesters: vertegenwoordigen het gezag op de openbare orde en handhaving

 

De RIEC’s en het LIEC

De tien RIEC’s (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) ondersteunen partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met als doel samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan. Dat begint op het lokale niveau waarbij de RIEC’s een belangrijke rol vervullen. Het LIEC ondersteunt de RIEC’s daarbij op verschillende vlakken zoals kennisontwikkeling, juridische ondersteuning en ICT. Lees verder>
Zie ook gemeente Peel en Maas: Wat te doen bij benadering door criminelen

 

Bouw- en Woningtoezicht

Gemeenten beschikken over een team/afdeling Bouw- en Woningtoezicht. In een toenemend aantal gevallen is deze ondergebracht bij een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Zij waken over wat er binnen de grenzen van de gemeente wordt gebouwd en of dat voldoet aan de voorschriften. Daartoe controleert de gemeente in verschillende fasen van het ontwerp tot de uiteindelijke realisatie, de stukken en de concrete uitvoering. Hierbij heeft de gemeente een dwingende macht waar uitvoerende partijen gehoor aan moeten geven. Lees verder> 

 

Zelfregulering in de markt

Om gemeenten, arbeidsmigranten, werkgevers, en buurtbewoners meer zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is, is door marktpartijen een keurmerk ontwikkeld: het SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen). Alle uitzendorganisaties zijn via de CAO verplicht om dit keurmerk te voeren als zij arbeidsmigranten huisvesten. De bedrijven die het SNF-keurmerk hebben worden vermeld op de website van SNF. Lees verder>.

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) waarborgt de kwaliteit van de huisvesting  op land- en tuinbouwbedrijven. Lees verder>

Bij het organiseren en (gericht) inzetten van gemeentelijke handhaving, is het van belang inzicht en kennis te hebben van deze gecertificeerde huisvesting. Deze huisvesting heeft een aanzienlijk lager risico. Daarmee kan de gemeentelijke aandacht meer worden gericht op niet-gecertificeerde huisvesting.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Handhaving