Poolse arbeidsmigranten in mensenrechtenperspectief

Het College onderzocht de problematiek waarmee Poolse arbeiders in de land- en tuinbouwsector geconfronteerd worden. Hieruit blijkt dat zij tegen tal van obstakels aanlopen in het realiseren van hun mensenrechten. Het gaat dan bijvoorbeeld om ongelijke beloning, te veel werkuren, onveilige arbeidsomstandigheden, hoge huren, en ongepaste controles in de woning.

download publicatie>

Inhoudsopgave
Afkortingen
Conclusies en aanbevelingen

1. Inleiding
2. Onderzoeksopzet en verantwoording
3. Verantwoordelijkheden van de overheid
4. Verantwoordelijkheden van bedrijven
5. Verbod van discriminatie
6. Recht op behoorlijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
7. Recht op adequate levensstandaard en het recht op sociale zekerheid
8. Recht op privacy
9. Recht op toegang tot de rechter en het op een effectief rechtsmiddel

Bronnen

Lijst van geraadpleegde bronnen
Lijst van brieven van de Minister
Lijst van oordelen/uitspraken

Bijlagen
Bijlage 1 Kwadrant van Engbersen
Bijlage 2 VN-beleidsraamwerk
Bijlage 3 Verblijfsrecht

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Facts en figures