PvdA-actieplan ‘Fatsoenlijke huisvesting arbeidsmigranten’

Een initiatief van PvdA-lijsttrekkers en de Tweede Kamerfractie om arbeidsmigranten fatsoenlijk onderdak te bieden en overlast te voorkomen.

lees het actieplan

Het actieplan behelst de volgende maatregelen:

1. We spreiden de huisvesting van arbeidsmigranten.
We voorkomen dat arbeidsmigranten zich concentreren in kwetsbare wijken of kleine
dorpskernen. Gemeentes krijgen via de huisvestingswet de bevoegdheid om
concentratie te voorkomen. Buurgemeentes moeten daarbij ook een deel van de
opgave voor hun rekening nemen.

2. Meer flexibele woonhotels op locatie.
Als de vraag naar arbeidsmigranten tijdelijk is, dan is het slimmer om op locatie
vlakbij de (bouw)klus een woonhotel te bouwen dat gedurende de periode van het
project meegaat. Ruimtelijke regels die belemmerend werken, moeten daar waar mogelijk worden weggenomen waardoor maatwerk mogelijk is. Nadat de klus is
afgerond verdwijnt deze tijdelijke huisvesting.

3. We voorkomen overbewoning.
Overbewoning moet worden voorkomen. Er is niets mis met een Poolse buur, wel
met 15 Poolse buren in een eengezinswoning. Door per 12 vierkante meter maximaal
één bewoner per woning toe te staan voorkomen we overbewoning en
huisjesmelkerij.

4. Goede registratie van tijdelijke arbeidsmigranten.
Rotterdam en de gemeente Westland maken reeds gebruik van het recht om het
woonadres van arbeidsmigranten te registreren. Een goede registratie is ontzettend
belangrijk om malafide uitzendbureaus en kwaadwillende pandjesbazen aan te
pakken en om overbewoning en woonoverlast te verminderen. De PvdA wil dat alle
gemeentes aan de slag gaan met sluitende registratie van tijdelijke
arbeidsmigranten.

5. Informatiepunten voor arbeidsmigranten.
In gemeentes waar veel arbeidsmigranten uit vooral Midden- en Oost-Europa werken
en wonen, wil de PvdA dat er informatiepunten komen voor arbeidsmigranten. Deze
informatiepunten voorzien in gerichte informatie over de rechten en plichten van
arbeidsmigranten en het aanbod van Nederlands taalonderwijs.

6. Een harde scheiding tussen werkcontract en wooncontract.
De werkgever mag niet tegelijk de huurbaas zijn. De goede werkgevers nagelaten
gebeurt het te vaak dat dit leidt tot misbruik van de machtspositie van de werkgever
danwel huurbaas. Dit scheiden we dus strikt van elkaar.

7. Verplicht kwaliteitseisen voor aanbieders van tijdelijke huisvesting.
We stellen wettelijke minimumeisen aan tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.
Het bestaande keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) dient als
basis en moet verplicht worden voor alle aanbieders van tijdelijke huisvesting van
arbeidsmigranten.

8. Huurbescherming voor tijdelijke huur.
Het huidige keurmerk ziet nu alleen toe op basiskwaliteit van de huisvesting, niet op
de huurprijs. In het keurmerk nemen we ook maximumnormen voor de huurhoogte
op om te voorkomen dat malafide huisbazen snel geld verdienen over de rug van
arbeidsmigranten.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid