Ruimte voor flexwoningen, naar een afwegingskader voor het plannen van locaties voor tijdelijke woonruimte, PBL oktober 2020

Het aantal gerealiseerde flexwoningen blijft tot nu toe achter op de politieke ambities. Corporaties en ander initiatiefnemers geven aan dat plannen om tijdelijke woningen te realiseren soms vastlopen op het zoeken naar beschikbare en geschikte locaties. Het ministerie van BZK heeft het PBL daarom verzocht een verkennend onderzoek te doen naar locaties voor tijdelijke woningen.

download publicatie>

Doel van flexwonen

Een flexwoning is een woning waarbij het gebouw, de locatie of de bewoner een tijdelijk karakter heeft. Het ministerie van BZK hoopt dat de inzet op tijdelijk wonen op korte termijn de druk op de woningmarkt enigszins kan verlichten en daarnaast blijvend kan zorgen voor snel toegankelijke woonruimte voor urgent woningzoekenden.

Ontwikkelen van ruimtelijk afwegingskader

In deze studie formuleert het PBL een eerste ruimtelijk afwegingskader voor het plannen van locaties voor tijdelijke woonruimte. De kern van dit afwegingskader bestaat op hoofdlijnen uit twee ruimtelijke voorwaarden: locaties moeten beschikbaar én geschikt zijn. De voorwaarden waaronder locaties beschikbaar en geschikt worden geacht, zijn echter niet in beton gegoten. De afweging van verschillende ruimtelijke belangen is vaak lokaal maatwerk en hangt af van politieke keuzes. Dit laat zich lastig in kaart brengen.

Uitbreiding van afwegingskader met andere belangen

Het PBL heeft verkend hoe de beschikbaarheid en geschiktheid van locaties– met op dit moment beschikbare gegevens – landsdekkend in kaart gebracht zouden kunnen worden en illustreert aan de hand van de casus Noord-Holland hoe gevoelig de beschikbare ruimte is voor bepaalde (lokale) afwegingen. Deze analyse dient als startpunt voor het opzetten van een breder afwegingskader met ook andere dan ruimtelijke afwegingen, waar het PBL komend jaar vervolgstudie naar verricht.

Zie ook Planbureau voor de Leefomgeving>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen, Facts en figures