Stand van zaken Regio Noord-Veluwe

Met de regio's is afgesproken dat zij op 4 punten concrete afspraken maken voor meer en betere huisvesting voor EU-arbeidsmigranten 1. Aantallen extra huisvestingsplekken die nodig zijn, 2. De verdeling binnen de regio, 3. De taakverdeling en bindende afspraken tussen partijen onderling, 4. De fasering van de opgave in de tijd

  1. Ja, er is globaal zicht op de aantallen in de regio. Het gaat in de regio Noord-Veluwe om ca. 2400 personen, die verblijven in caravans en zomerhuisjes. Ongeveer 600 mensen beschikken over reguliere (particuliere) woonruimte. Deze aantallen zijn vooral de geregistreerde arbeidsmigranten. De regio schat zelf in dat er daarnaast vermoedelijk nog een fors aantal niet geregistreerde arbeidsmigranten in Noord-Veluwe werken en wonen, maar men heeft geen zicht op de exacte aantallen.
  2. Ja, er is een eerste verdeling binnen de regio gemaakt. Op 4 december 2013 is door de belangrijkste partijen een convenant ondertekend dat de basis vormt voor samenwerking rond dit thema de komende jaren. Op basis hiervan zal de verdeling steeds concreter worden uitgewerkt.
  3. Ja, er zijn op hoofdlijnen ‘wie doet wat’ afspraken gemaakt. Zo hebben de gemeenten met de corporaties in dit gebied een ‘intentieverklaring huisvesting arbeidsmigranten’ ondertekend. Ook enkele uitzendorganisaties en een grote particuliere huisvester hebben deze intentieverklaring ondertekend. De groep samenwerkende partijen zal zich in 2014 nog verder moeten verbreden en tevens tot verdere concrete afspraken moeten komen.
  4. Ja, er is in het kader van het ondertekende convenant ook een fasering in de tijd opgenomen. Zo is de regio voornemens om in 2014 en de jaren daarna geleidelijk aan bij streek passende kleinschalige huisvestingsinitiatieven te ontwikkelen. Met de voorbereidingen van een eerste pilot is inmiddels gestart. Vanwege achterblijvende resultaten bij de realisatie (ontbreken van initiatieven,ook vanuit de markt) is door de gemeenten besloten gezamenlijk op korte termijn 1000 bedden te realiseren. Er is een verdeling van deze bedden over de gemeenten afgesproken (voor 1-1-2016). Daarnaast zullen een aantal tijdelijke huisvestingslocaties worden ingericht.

(bron: Voortgangsbrief Huisvesting EU-arbeidsmigranten 2014)

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid