Stand van zaken Stadsregio Rotterdam

Met de regio's is afgesproken dat zij op 4 punten concrete afspraken maken voor meer en betere huisvesting voor EU-arbeidsmigranten 1. Aantallen extra huisvestingsplekken die nodig zijn, 2. De verdeling binnen de regio, 3. De taakverdeling en bindende afspraken tussen partijen onderling, 4. De fasering van de opgave in de tijd

  1. De regio heeft voor het huidig en toekomstig inzicht onvoldoende zicht op het aantal arbeidsmigranten dat in de regio verblijft. Onderzoeksschattingen tonen aan dat er op de rechter Maasoever (Rotterdam en de Waterweg gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) meer arbeidsmigranten verblijven (ver boven de 35.000) dan voor de totale regio Rotterdam wordt ingeschat op grond van de recente cijfers van het CBS (31.000). De regio stelt voor om samen met BZK hier gedegen onderzoek naar te doen. Er is wel een algemene tendens waarneembaar. De vraag naar tijdelijke arbeidsmigranten vanuit het Westland neemt toe. De betreffende arbeidsmigranten wonen met name in de Waterweg-gemeenten en Rotterdam. De vraag vanuit de Maasvlakte neemt af. Deze arbeidsmigranten wonen met name op de linker Maasoever (VoornePutten en de BAR-gemeenten). Op Voorne-Putten en binnen de BARgemeenten is een stabilisatie te zien van het aantal arbeidsmigranten.
  2. De regio heeft geen afspraken vastgelegd in een regionaal convenant, maar via deelconvenanten en afspraken op gemeentelijk niveau.
  3. Er ligt geen concrete taakverdeling van de opgave, maar de rechtermaasoever gemeenten hebben concrete resultaten bereikt inzake het creëren van huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. In de gemeenten Vlaardingen en Maassluis zijn hiervoor convenanten van kracht met woningcorporaties, uitzendbureaus en huisvestingsbedrijven. De gemeenten op Voorne-Putten en de BAR-gemeenten hebben na inventarisatie geconstateerd dat er niet of nauwelijks panden of complexen woningen aanwezig zijn die voor een transitie naar huisvesting voor arbeidsmigranten in aanmerking komen. Een deel van de gemeenten heeft daarom maximaal ingezet op het verlenen van vergunningen voor kamergewijze verhuur en dit is ook effectief gebleken in de opvang van de migranten. Daarnaast is Voorne – Putten bezig met een plan van aanpak om te komen tot een convenant van afspraken met het driehoeksoverleg. De Maaskoepel (een samenwerkingsverband tussen de woningcorporaties in de regio Rotterdam) is met de corporaties in gesprek over de bijdrage die zij in de praktijk leveren. De Maaskoepel wil een rol spelen bij de regionale afstemming van vraag en aanbod. De regio verkent in hoeverre marktpartijen meer en beter betrokken kunnen worden bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Begin april spreken de regionale portefeuillehouders hierover. Tot slot is er een verband tussen werk en wonen tussen de stadsregio’s Rotterdam, Haaglanden en Westland. Goede afstemming is noodzakelijk. Gezien de ontwikkelingen in Metropool verband, is dit vooralsnog geen taak van de Metropool. Wellicht kan de provincie hierin een rol op zich nemen.
  4. Fasering in tijd ten aanzien van de afspraken is er niet op regionaal niveau maar de verschillende deelconvenanten hebben een eigen tijdspad.

 

bron: Voortgangsbrief Huisvesting EU-arbeidsmigranten 2014

Datum:
Dossier:
Onderwerp: