Uitvoeringsnotitie arbeidsmigranten, Limburg, 2013

De Provincie Limburg geeft in de strategische kadernotitie arbeidsmigratie aan dat zij arbeidsmigratie als ŽŽéén van de essentië‘le thema's voor de ontwikkeling van de Limburgse samenleving beschouwt.

bekijk uitvoeringsnotiie arbeidsmigranten
bekijk strategische kadernotitie arbeidsmigratie

De beschreven visie op arbeidsmigratie geeft samenhang en richting aan de Provinciale inzet.De verantwoordelijkheden voor onderdelen van het thema arbeidsmigratie zijn over vele partijen verdeeld. De Provincie wil bij een beperkt aantal deelonderwerpen (die aansluiten bij haar profiel en positie) andere partijen ondersteunen om hun verantwoordelijkheden goed op te pakken (een selectieve, ondersteunende rol).

De gekozen thema’s zijn:
1. huisvesting arbeidsmigranten;
2. integratie en taal;
3. kennis en beeldvorming;
4. arbeidsmarkt.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Draagvlak en communicatie, Taal en participatie