Uitwerking Crisis- en herstelwet per 1 november

Het is nu zeker dat per 1 november 2014 een aantal maatregelen in verband met het permanent maken van de Crisis-en herstelwet, in werking zal treden. Het gaat om het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur. Daarmee krijgen gemeenten onder meer de ruimte om tijdelijke afwijkingen van een bestemmingsplan voor maximaal 10 jaar mogelijk te maken. Dit in plaats van de huidige 5 jaar.

Belang voor huisvesting arbeidsmigranten

Deze wijziging is van groot belang voor ondernemers die een tijdelijke huisvestingsvoorziening willen realiseren, b.v. door middel van fabrieksmatig geproduceerde units die na verloop van tijd weer ergens anders gebruikt kunnen worden. De maximale termijn van 5 jaar blijkt in praktijk meestal te kort om een rendabele exploitatie mogelijk te maken. Met 10 jaar is dat in veel gevallen wel haalbaar.

Op deze wijze kan huisvesting van arbeidsmigranten die hier tijdelijk verblijven plaatsvinden op locaties die op termijn een andere bestemming hebben, b.v. voor uitgestelde woningbouwprojecten. Ook transformatie van bestaand vastgoed wordt hierdoor gemakkelijker.

Beantwoording kamervragen

Minister Schultz van Haegen schreef in april dit jaar in antwoord op vragen van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu over het ontwerpbesluit o.a. het volgende:

”Een ander belangrijk winstpunt van het voorliggende ontwerpbesluit ligt op het terrein van de omgevingsvergunning voor afwijkingen van het bestemmingsplan. Een vergunning voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan kan nu slechts worden verleend voor een maximale duur van vijf jaar. Deze termijn wordt flexibeler, zodat gemeenten beter kunnen inspelen op tijdelijke behoeften uit de praktijk. Verder zal door uitbreiding van de in artikel 4 van de bijlage aangewezen gevallen, in meer situaties een vergunning voor afwijkingen van het bestemmingsplan sneller, met de reguliere voorbereidingsprocedure, kunnen worden afgegeven. De aanpassingen maken het eenvoudiger om leegstaande (kantoor)gebouwen een andere functie te geven, om mantelzorgvoorzieningen toe te staan of om voor tijdelijke bouwwerken een vergunning te verlenen.

In het kort gesteld leidt het ontwerpbesluit dus tot een eenvoudiger regeling voor vergunningvrij bouwen en ontstaan er ruimere mogelijkheden om, al dan niet tijdelijk, met een snellere procedure, afwijkingen van het bestemmingsplan toe te staan. Deze winstpunten zijn relatief eenvoudig binnen het bestaande stelsel van het omgevingsrecht door te voeren.”

Ontwerp Omgevingswet

De wijzigingen die per 1 november van kracht worden, zijn als zogenoemde quick-wins toegevoegd aan het wetstraject voor het permanent maken van de Crisis-en herstelwet (Chw). E.e.a. loopt vooruit op de invoering van de nieuwe Omgevingswet waarvan het ontwerp juist deze maand door Minister Schultz van Haegen naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beleid, Wetten en regels