Vlaardingen: lokaal convenant verlengd voor huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

De gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking Vlaardingen, huisvestingsbedrijven International United Group en Homeflex en de uitzendbureaus Stipt, Tradiro, Kon/Ak en Westflex hebben op 27 augustus 2014 een convenant ondertekend over het huisvesten van arbeidsmigranten in Vlaardingen. Dit is een voortzetting van de afspraken die in 2009 en 2012 in eerdere convenanten zijn vastgelegd.

De vraag naar goede huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten is nog steeds groot in Nederland. De gemeente wil daarom blijven meewerken aan het op peil houden van circa 300 woningen voor tijdelijke arbeidsmigranten in Vlaardingen. In het Vlaardingse convenant staan onder meer afspraken over waar goede huisvesting aan moet voldoen, over het voorkomen van overlast voor de omgeving, over correcte arbeidsomstandigheden en arbeidsbeloning en over de juiste registratie van arbeidsmigranten. Zo zijn bijvoorbeeld eisen opgenomen over het maximum aantal bewoners per woning en de maximale huurprijs per bewoner. Ook zijn er afspraken gemaakt over meubilering en brandveiligheid en over het aanwezig zijn van een beheerder in de wooncomplexen.

Aanpassingen nieuwe convenant

In het nieuwe convenant is het huisvestingsbedrijf Homeflex als partner toegevoegd. Daarnaast is de eigen controle op het naleven van de afspraken verscherpt. Jaarlijks controleert de Stichting Normering Flexwonen of de uitvoering volgens de normen verloopt, maar een nieuwe afspraak is dat het uitzendbureau elke maand alle woningen controleert en dat de woningcorporatie jaarlijks de woonomgeving schouwt. Een bezoek aan een woning mag overigens alleen met toestemming vooraf van de arbeidsmigrant.

Overbewoning en overlast voorkomen

De convenantpartners willen met hun afspraken bereiken dat het minder vaak voorkomt dat tijdelijke arbeidsmigranten uit met name Midden- en Oost-Europa onder slechte omstandigheden worden gehuisvest. Wethouder Hans Versluijs ondertekende het convenant namens de gemeente Vlaardingen: ”Als tijdelijke arbeidsmigranten slachtoffer worden van malafide uitzendbureaus en/of werkgevers leidt dat vaak tot slechte arbeidsomstandigheden, een te hoge huurprijs, illegale onderhuur en overbewoning. Dat kan weer overlast opleveren voor buurtbewoners. In Vlaardingen blijven we ons daarom bewust van het belang van regie en afstemming rondom het goed huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten. Met onze partners in het convenant hebben we goede afspraken gemaakt, maar dat voorkomt helaas geen misstanden daarbuiten. De gemeente moet ook ingrijpen bij overbewoning en illegale onderhuur en we werken momenteel plannen uit om onze aanpak verder te verscherpen.”

De gemeente is samen met de convenantpartners ook actief op zoek naar nieuwe huisvestingslocaties, omdat een deel van de woningen die nu in gebruik zijn in Holy-Zuidoost binnenkort worden gesloopt.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid