Voortgangsbrief Nationale Verklaring

Voortgangsbrief Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten voor bestuurders en ondersteuners

Bestuurlijk Overleg op 4 februari 2013
Op 4 februari 2013 vindt wederom een Bestuurlijk Overleg (BO) plaats tussen de bestuurders van de nationale verklaring. De Tweede Kamer heeft aangegeven nader geïnformeerd te willen worden over de voortgang in de regio Õs. Daarom zal minister Blok (voor Wonen en Rijksdienst) begin januari voorafgaand aan het BO de Kamer een brief sturen met de voortgang en welke resultaten er tot nu toe geboekt zijn in de regio Õs. De inhoud van deze brief vormt de belangrijkste onderlegger voor het bestuurlijk overleg. De minister zal met de bestuurders van gedachten wisselen over de concrete voortgang in de (eigen) regio Õs) en hen aanspreken op de gemaakte afspraken bij de ondertekening van de Nationale verklaring in maart 2012. 

Netwerkdagdeel voor aanjaagteams
In een aantal regio Õs zijn aanjaag- of ambassadeursteams van start gegaan. In deze teams zijn alle partijen uit de driehoek vertegenwoordigd. De teams zetten de eigen achterban in de regio aan tot concrete inspanningen op het gebied van huisvesting voor arbeidsmigranten. De minister hecht groot belang aan deze teams. In ander regio Õs is belangstelling voor de vorming van een dergelijk team. Mede hierom is besloten in het vroege voorjaar van 2013 een bijeenkomst te beleggen waar reeds actieve teams hun ervaring kunnen delen en waar belangstellenden kunnen vernemen hoe een dergelijk team te werk kan gaan en tot welke resultaten dit kan leiden. Partijen die ook graag een aanjaagteam willen instellen, kunnen gebruik maken van de tips uit de notitie “aanjaagteams”.

Ambassadeurschap VNG huisvesting arbeidsmigranten
Burgemeester Koos Karssen van Maassluis is benoemd tot VNG ambassadeur voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Hij zal zich inzetten om de vorming van aanjaagteams in de regio Õs te bevorderen en bestuurlijke afspraken te stimuleren tussen gemeenten, huisvesters en werkgevers op het terrein van huisvesting voor arbeidsmigranten. Voor vragen en meer informatie, neemt u contact op met Digna Doude van Troostwijk (VNG) 070-3738394 of via Digna.Doudevantroostwijk@VNG.NL

Notitie Huisvesting van arbeidsmigranten- wettelijke mogelijkheden voor woningcorporaties
Er ligt een grote vraag naar meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten. Woningcorporaties spelen daar ook een rol bij want zij rekenen het tot hun taak om mensen te huisvesten die niet op eigen kracht woonruimte kunnen vinden. In samenspel met gemeenten en werkgevers maken zij onderdeel uit van een driehoek die van elkaar afhankelijk is bij de realisatie van huisvesting. Echter, het is niet altijd duidelijk binnen welke wettelijke kaders woningcorporaties kunnen acteren. Om deze reden hebben Aedes vereniging van woningcorporaties en het ministerie van BZK een notitie opgesteld die inzichtelijk maakt met welke wettelijke mogelijkheden woningcorporaties (en gemeenten) rekening moeten houden bij de realisatie van huisvesting van arbeidsmigranten.De notitie Huisvesting van arbeidsmigranten, wettelijke mogelijkheden voor woningcorporaties vindt u hier. Eind januari organiseert Aedes een ledenbijeenkomst over de rol van corporaties bij de huisvesting van arbeidsmigranten en over oplossingsmogelijkheden en knelpunten die corporaties hierin ervaren.

Toolkit ‘Inschatting aantal EU-migranten op gemeentelijk niveau’
Het in beeld brengen van de huisvestingsopgave voor EU-migranten blijkt vaak een lastige klus. Om gemeenten/huisvesters te ondersteunen, hebben de afzenders van de Nationale Verklaring een toolkit ontwikkeld. Deze toolkit is een hulpmiddel om te komen tot een schatting van het aantal EU-migranten binnen de gemeente. Een CBS-analyse over het aantal in de GBA en/of in de UWV-polisadministratie ingeschreven arbeidsmigranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa in 167 gemeenten (‘de negen regio Õs’), maakt deel uit van de toolkit. Beide documenten vindt u hier. 

Notitie huisvestingsopgave arbeidsmigranten beschikbaar begin 2013
Begin 2013 komt de Õtoolkit huisvestingsopgave arbeidsmigranten Õ uit. Daarin wordt aangegeven op welke manieren een gemeente de huisvestingsopgave van arbeidsmigranten in kaart kan brengen en kan vertalen in een huisvestingsprogramma. De notitie bevat veel voorbeeldmateriaal uit gemeenten.

Bed-voor-bedregeling
De bed-voor-bedregeling, als onderdeel van de nationale verklaring, regelt dat gemeenten en huisvesters/werkgevers tot bestuurlijke afspraken komen om bestaande huisvestingslocaties die niet voldoen aan wet- en regelgeving in stappen wel aan wet- en regelgeving te laten voldoen óf hiervoor alternatieve locaties zoeken. Ook kan dit meegenomen worden bij prestatieafspraken tussen gemeenten en huisvesters voor 2012/2013. Zie hier voor meer informatie. 

Voorkomen dubbele afhankelijkheid
Veel werkgevers nemen verantwoordelijkheid voor de huisvesting van hun werknemers c.q. arbeidsmigranten. Dat kan voor beide partijen voordelen met zich meebrengen. Echter, zo blijkt in de praktijk, biedt deze dubbele verantwoordelijkheid ook gelegenheid aan kwaadwillende partijen een onwenselijke afhankelijkheid te creëren en te effectueren. In de praktijk zijn er bij veel partijen vragen over de operationalisering van het begrip ‘scheiding van wonen en werken’. In essentie gaat het hier om de vraag hoe een eventuele dubbele afhankelijkheid van arbeidsmigranten van hun werkgever (die van wonen èn werken) kan worden voorkomen. Wat vinden partijen wel en niet acceptabel? Om hierover meer helderheid te verschaffen, is de notitie “voorkomen dubbele afhankelijkheid” opgesteld door de partijen van de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten.

Landelijk huisvestingskeurmerk – voortgang
Als onderdeel van de Nationale verklaring huisvesting van arbeidsmigranten zijn sociale partners in de uitzend-, vlees- en land- en tuinbouwsector uniforme huisvestingsnormen overeengekomen waarop onafhankelijk gecontroleerd zal gaan worden. De keurmerkstichting die deze controles zal gaan coördineren en registreren is in oprichting. De planning is dat deze begin 2013 operationeel zal zijn. Alle ondernemingen die huisvesting aanbieden kunnen vanaf dat moment gekeurd worden op basis van de normenset. De keurmerkhouders worden opgenomen in een openbaar register zodat u ten alle tijden kunt nagaan welke aanbieders van huisvesting gecertificeerd zijn. Zie hier voor uniforme huisvestingsnorm.

Bestuurlijke bijeenkomsten in de 8 regio Õs
In alle regio’s (behalve de Stadsregio Rotterdam) heeft een eerste bestuurlijke conferentie plaatsgevonden. Impressies van deze bijeenkomsten treft u aan op de regiopagina’s van deze site. Onder het tabblad ‘agenda’ vindt u ook steeds een actueel overzicht van de vervolgconferenties.

Overzicht workshops
Onder het tabblad ‘agenda’ op deze site, vindt u ook steeds een actueel overzicht van de workshops.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: