Wat zegt het coalitieakkoord over (flex)wonen?

De verhuurderheffing wordt afgeschaft en de coalitie wil "bindende prestatieafspraken" maken met corporaties. Dat moet leiden tot bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en meer "leefbaarheid". Er worden tot rond de 100.000 woningen per jaar gebouwd, is het plan van de coalitie. "We bouwen in heel Nederland, zowel binnen- als buitenstedelijk." Om dit te regelen komt er een minister van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening.

Hier de hele tekst over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het akkoord

Wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis in een leefbare wijk is een eerste levensbehoefte.
Veel Nederlanders kunnen op dit moment echter geen passende woning vinden. Het is onze prioriteit
te zorgen voor een woning voor iedereen, of je nu huurt of koopt.

 • We versnellen de woningbouw tot rond de 100.000 woningen per jaar. We streven ernaar dat
  ten minste twee derde van de woningen betaalbare huurwoningen en koopwoningen tot aan de
  grens van de Nationale Hypotheekgarantie zijn.
 • De verhuurderheffing wordt afgeschaft. We maken bindende prestatieafspraken met
  corporaties zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat gebruikt wordt voor de bouw
  van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid
  van wijken. Waar nodig krijgen corporaties projectsteun. De woningcorporaties brengen deze
  steun met elkaar op, op basis van de waarde van hun woningbezit.
 • Speciale aandacht gaat uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en
  middeninkomens. Met het oog op de acute tekorten aan woningen voor studenten,
  spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen is het streven om jaarlijks 15.000 tijdelijke
  woningen te bouwen en 15.000 eenheden extra te bereiken via transformatie van kantoren tot
  woningen. We creëren ook meer ruimte voor alternatieve woonvormen en coöperatieve
  woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld. Het Rijk neemt meer
  verantwoordelijkheid voor de huisvesting van statushouders door met regionale afspraken over
  tijdelijke woningen de druk op gemeenten te verlichten. Procedures voor het plaatsen van
  tijdelijke woningen worden verder vergemakkelijkt.
 • We komen met een hernieuwde Nationale Woon- en Bouwagenda. Hierin komen afspraken
  over het aantal te bouwen woningen en de randvoorwaarden voor de bouw, zoals capaciteit
  voor vergunningverlening en voldoende bouwpersoneel. We versnellen de woningbouw door
  innovaties te stimuleren. Het bouwen van prefab-woningen wordt hiermee opgeschaald. Ook
  stimuleren we circulair bouwen. Met de bouwagenda nemen we ook belemmeringen voor
  klimaatbestendige en natuurinclusieve bouw weg.
 • We bouwen in heel Nederland, zowel binnen- als buitenstedelijk. We bouwen behalve in de 14
  verstedelijkingsgebieden en in kansrijke spoor- en kanaalzones bij voorkeur bij bestaande
  infrastructuur en knooppunten. Bij nieuwbouw zijn de aanwezigheid van publieke voorzieningen,
  (OV-)infrastructuur en bescherming van natuur randvoorwaarden. Bij bebouwing van open
  ruimte groeit groen mee. Het Rijk gaat met zijn vastgoed en grondpositie bijdragen aan het
  terugdringen van de woningnood door extra betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren.
 • Een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO) ondersteunt gemeenten en
  provincies in het bepalen van woningbouwlocaties en maakt prestatieafspraken met hen. Het
  Bouwbesluit wordt verbeterd en belemmeringen voor woningbouw worden weggenomen. Om
  financiële knelpunten in de grondexploitatie bij specifieke projecten op te lossen verlengen we
  de woningbouwimpuls en de regeling inzake het Volkshuisvestingsfonds. Ook blijft er voldoende
  aandacht voor krimpregio’s.
 • We stellen voor de komende 10 jaar in totaal €7,5 mrd beschikbaar voor goede ontsluiting van
  nieuwe woningen in de 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten. Deze middelen worden
  toegevoegd aan het mobiliteitsfonds en komen in overleg van de minister van Infrastructuur en
  Waterstaat, de minister voor VRO en de regionale overheden tot besteding.
 • Het kabinet zet zich in voor een goede ruimtelijke inrichting, het beschermen van onze natuur,
  het tegengaan van de funderingsproblematiek als gevolg van bodemdaling, het voorkomen van
  verrommeling en verdozing van onze leefomgeving en de ruimtelijke inpassing van onze energie
  transitie. Daartoe actualiseren we de Nationale Omgevingsvisie, scherpen deze aan en komen we
  met een uitvoeringsprogramma.
 • Hyperscale datacentra leggen een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame
  energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde. Daarom
  scherpen we de landelijke regie en de toelatingscriteria bij de vergunningverlening hiervoor aan.
 • De minister voor VRO heeft een regiefunctie voor het ruimtelijk beleid, zowel ten aanzien van
  verstedelijking als ten aanzien van andere opgaven met een sterke ruimtelijke component.
 • We verlagen de sociale huur voor mensen met een lager inkomen en we verhogen stapsgewijs
  de huur voor mensen met een hoger inkomen tot de marktconforme huur. Om zittende
  corporatiehuurders in grondgebonden woningen een start te geven op de koopmarkt, krijgen ze
  de kans om hun woning onder bepaalde voorwaarden te kopen. Daarnaast willen we starters
  helpen een woning te kopen, bijvoorbeeld door een nieuwe vorm van premie A-woningen,
  zonder dat hierdoor de woningprijzen extra stijgen.
 • Middenhuurwoningen krijgen een vorm van huurprijsbescherming, zodanig dat wonen voor
  middeninkomens betaalbaar wordt én het rendabel blijft voor institutionele beleggers om in
  deze woningen te investeren. Om woningcorporaties te stimuleren tot de bouw van
  middenhuurwoningen wordt de markttoets gedurende de hele kabinetsperiode opgeschort. We
  vereenvoudigen het woningwaarderingsstelsel en de gang naar de Huurcommissie. Vaste
  huurcontracten blijven de norm.
 • Met de invoering van een meldplicht, registratieplicht of verhuurvergunning, met name voor de
  grotere verhuurders, geven we gemeenten de mogelijkheid om discriminatie en malafide
  verhuurders gerichter aan te pakken.
 • Voor starters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele stand van de studieschuld
  bepalend. Voor senioren maken we het eenvoudiger een deel van de waarde van het huis op te
  nemen. Gedurende deze kabinetsperiode wordt de ‘loan-to-value’ niet aangescherpt.
 • De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt.
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Doelgroepen flexwonen, Vluchtelingen, Wonen met zorg/begeleiding