Bijeenkomst arbeidsmigranten regio Rivierenland: meer en betere huisvesting noodzakelijk

''Houdt rekening met tussen de 10.500 en 13.500 EU-arbeidsmigranten in deze regio,'' hield Johan van der Craats van het Expertisecentrum Flexwonen zijn gehoor van regio, gemeenten, ondernemers en huisvesters voor. En voor hun huisvesting moet u er van uit gaan dat er nu al een acuut tekort van ruim 2.500 plaatsen is, wat bij een maar licht aantrekkende economie nog met zeker 1.500 zal oplopen.

bekijk quick scan
managementsamenvatting quick scan

bekijk presentatie J.C. van der Craats, Expertisecentrum Flexwonen
bekijk presentatie K. van Rooij, burgemeester Horst aan de Maas

Zo’n 40 mensen bezochten op 2 oktober in Echteld een door de provincie Gelderland, de regio Rivierenland en de Greenport Gelderland  georganiseerde bijeenkomst over de huisvesting van arbeidsmigranten. De bijeenkomst borduurde voort op een in juni gehouden bijeenkomst in de Bommelerwaard.
bijeenkomst-regio-rivierenland-2-oktober-2014Op verzoek van de organiserende partijen presenteerde Van der Craats van het Expertisecentrum Flexwonen de belangrijkste uitkomsten van een recent gehouden quick scan onder de 11 gemeenten die de regio Rivierenland telt. ”De schatting is dat er tussen de 10.500 en 13.500 arbeidsmigranten verblijven. Deze mensen verblijven al ‘ergens’. Soms goed. Maar zeker niet altijd. De hoeveelheid te vervangen huisvestingsplaatsen schatten we op 2.625,” aldus Van der Craats. Daarnaast zal het aantal arbeidsmigranten bij een weer wat aantrekkende economie zeker toenemen. Dat leidt, afhankelijk van het groeiscenario tot een extra behoefte tussen de 1.575 en 3.675 verblijfsplaatsen.

Bij zijn inleiding deed Van der Craats een appel op alle betrokkenen zich sterk te maken voor meer en betere huisvesting. ”De cijfers over de aantallen arbeidsmigranten, ook al blijven het schattingen, moeten de basis zijn voor huisvestingsafspraken tussen gemeenten, werkgevers en huisvesters in de regio Rivierenland.”

Kees van Rooij, burgemeester van Horst aan de Maas in Limburg benadrukte dat goede huisvesting van groot belang is, maar niet genoeg. ”Het is ook van belang in te zetten op adequate handhaving om een level playing field te creëren.” Van Rooij pleitte daarnaast voor aandacht voor taal en inburgering, omdat een belangrijk deel van de arbeidsmigranten hier langdurig zal zijn of zich zelfs zal vestigen. Zijn gemeente werkt al geruime tijd in een breder verband samen. Naast gemeenten, zijn hierbij ook maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven vertegenwoordigd in het zogeheten Kerkeboske-beraad. Die samenwerking verloopt goed. ”Onze politie heeft onlangs een zeer geslaagd uitwisselingsproject gehad met Poolse collega’s. En inmiddels financiert het bedrijfsleven mede een informatiepunt voor arbeidsmigranten.”

Nadat in twee workshops aan de hand van stellingen met de deelnemers de ‘diepte’ werd ingegaan, sloot John Rocks van de provincie Gelderland de bijeenkomst af met de toezegging dat de quick scan en de uitkomsten van de middag zullen worden geagendeerd in het overleg over de regionale woonagenda.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Facts en figures