Flexwonencafé Holland-Rijnland: ‘Flexwonen staat op de kaart maar er mag meer gas op’

Voorafgaande aan het Flexwonencafé Holland Rijnland op 21 september jl, konden de deelnemers een kijkje nemen in de recent geopende logiesaccommodatie Katwijkerbroek waar voor een periode van 10 jaar 64 arbeidsmigranten kunnen verblijven. In de bijeenkomst met vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, huisvesters en ondernemers werden twee dingen duidelijk: partijen zijn in gesprek over de huisvesting van arbeidsmigranten en andere doelgroepen van flexwonen maar ze zijn er nog niet. Ook een actieve faciliterende rol van de provincie is meer dan welkom.

In een gesprek met de Krijn van der Spijk, wethouder Katwijk en Bert Verheij, directeur Homeflex voelde gespreksleider Wim Reedijk van het Expertisecentrum Flexwonen, de direct betrokkenen van de nieuwe logies accommodatie aan de tand. Bert Verheij: ‘We wilden een goede voorziening met een kwaliteitsniveau dat ruim boven de SNF-normering zit. Dat is ons gelukt en daar zijn we trots op’. De zoektocht naar een goede locatie bleek niet eenvoudig. Van der Spijk: ‘We hebben als gemeente lang gezocht maar konden geen geschikte locatie vinden. Totdat de eigenaar van bedrijventerrein Katwijkerbroek zich meldde met deze kans. Aanvankelijk waren de omwonenden fel tegen. Maar na veel informatieavonden, inspraakrondes en het instellen van een klankbordgroep is uiteindelijk alle koudwatervrees weggeëbd’.

Een deel van de discussie ging over de vraag in hoeverre de huisvesting van arbeidsmigranten op een bedrijventerrein wenselijk is. Van der Spijk: ‘Het gaat hier echt om een huisvestingslocatie voor mensen die hier korter verblijven. De vraag is natuurlijk ook of deze mensen echt behoefte hebben om te integreren. Daarnaast zijn alle voorzieningen dichtbij’. Burgemeester Marina van der Velde – Menting van Kaag en Braasem trok de wenselijkheid van huisvesting op een bedrijventerrein in twijfel en pleitte juist voor meer ruimte voor huisvesting in het tuinbouwgebied. ‘Wij hebben dat twee keer geprobeerd maar we liepen steeds tegen belemmerende regels van de provincie aan’.

Schade voor economie

Jan Uit den Boogaard, voorzitter van het ambassadeurteam ‘Huisvesting arbeidsmigranten Holland-Rijnland’ pleitte eveneens voor meer partnerschap van de provincie. Daarnaast ging hij in op de stand van zaken in de regio. ‘De winst van de afgelopen periode is dat alle betrokken partijen met elkaar in gesprek zijn gegaan en dat er zo’n 800 nieuwe huisvestingsplaatsen zijn gecreëerd. Toch moeten we constateren dat we achterlopen, want door de aantrekkende economie is er nog eens een extra behoefte aan zo’n 2.500 plekken bijgekomen. Dus relatief zijn we achteruit gegaan. Wij proberen het onderwerp weer prominent op de gemeentelijke agenda te krijgen’. Nico Geerling van Flexibel Human Services: ‘Ik probeer binnen het ambassadeurteam de stem van de werkgevers te laten horen. We moeten wel want de huisvestingsnood is zo groot dat we onze oplossingen steeds verder moeten zoeken. Hierdoor moeten arbeidsmigranten soms 100 km verderop gehuisvest worden. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Het gebrek aan goede huisvesting schaadt onze economie’.

Gemengd wonen

Johan van der Craats van het Expertisecentrum Flexwonen belichtte in zijn bijdrage enkele achtergronden van flexwonen en liet voorbeelden van gemengd-wonenprojecten zien. ‘De sterke toename van deze projecten komt volgens hem omdat er meer draagvlak voor is dan voor woonprojecten voor één enkele doelgroep. Ze kunnen niet zomaar worden weggezet als ‘polenhotel’ of ‘mini- azc’. Daarnaast zijn de financiële risico’s kleiner doordat er minder kans op leegstand is. Er kan immers uit meerdere doelgroepenvaatjes worden getapt’. Johan van Buren, manager wonen van Woonstichting Vooruitgang ziet in praktijk dat arbeidsmigranten, die hier langer willen verblijven de weg weten te vinden naar de corporatie. ‘Ze schrijven zich steeds vaker in of weten de weg te vinden naar een vrije sector huur- of koopwoning. Als er goede locaties zijn, willen we ons ook graag inzetten voor gemengd-wonenprojecten’.

Provincie open voor gesprek

Alex Veldhof, directeur Ruimte, Wonen en Bodem bij de provincie Zuid-Holland ging in op de regelmatig genoemde rol van de provincie. ‘We hebben onderzoek gedaan en hebben ook geconstateerd dat er een forse huisvestingsopgave ligt. Daarnaast hebben we begrepen dat de provinciale regelgeving soms belemmerend lijkt te werken. Een meer concrete uitvraag onder gemeenten leverde echter weinig op. Mocht dat desalniettemin worden ervaren dan staan wij als provincie open om het gesprek aan te gaan’. Over plannen van de provincie gaf Veldhof aan: ‘We willen de komende tijd inzetten op twee pijlers. Enerzijds biedt de aanpak van leegstand kansen voor onze opgave van flexwonen. Anderzijds willen we als provincie graag de samenwerking tussen gemeenten en andere relevante partijen faciliteren om de huisvestingsopgave mogelijke te maken’.

 

Bekijk of download hier de foto’s van de bijeenkomst

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Doelgroepen flexwonen