Huisvesting over meerdere kernen Wonen NWF, St. Anna Parochie

Wonen Noordwest Friesland (WNWF) is een woningcorporatie, die woningen verhuurt in 36 dorpen in de driehoek tussen Harlingen, Leeuwarden en Dokkum. In deze regio is sprake van kassenbouw rond de dorpen Sexbierum en Berlikum. Hier zijn veel arbeidsmigranten voor een korte of langere termijn aan de slag. WNWF, de enige sociale verhuurder in het gebied, verhuurt hier diverse woningen aan arbeidsmigranten.

huisvesting-wonen-nwfRol Wonen Noordwest Friesland

De corporatie is verhuurder.

Andere betrokken partijen

Uitzendorganisaties AB Vakwerk, Eastmen Human Resources en VZM uitzendgroep maakten afspraken met de corporatie over woningen die zij onder voorwaarden en met toestemming tijdelijk konden onderverhuren aan arbeidsmigranten. Ook de gemeenten zijn betrokken. Zij maken het via een bestemmingsplanwijziging mogelijk dat kamerverhuur is toegestaan voor de betreffende woningen.

Start verhuur

De verhuur startte vanaf 2008.

Investering in verbouw of nieuwbouw

Er is geen sprake van een investering binnen dit project.

Aantal huisvestingsplaatsen

WNWF verhuurt aan vier uitzendorganisaties in zes plaatsen. Per woning worden maximaal vier personen gehuisvest. Daarnaast heeft WNWF zo’n 20 tot 25 woningen rechtstreeks verhuurd aan tijdelijke arbeidskrachten. Huurders zijn alleenstaand of vormen een stel.

Huurprijs en servicekosten

De huurprijzen variëren van 400 tot 510 euro per maand. Dit is inclusief glasverzekering en een fonds voor klein
onderhoud.

Huisvestingskeurmerk

De woningen beschikken niet over een keurmerk.

Gemiddelde verblijfsduur

Het WNWF heeft geen beeld van de verblijfduur in woningen die verhuurd worden aan uitzendorganisaties. Van de arbeidsmigranten die rechtstreeks bij WNWF huren, varieert de verblijfsduur van een half jaar tot enkele jaren.

Huurrelatie Wonen Noordwest Friesland – arbeidsmigrant

WNWF verhuurt de woningen die bestemd zijn voor arbeidsmigranten op twee manieren. Tijdelijke arbeidsmigranten krijgen een kamer via een onderhuurconstructie met een aantal uitzendorganisaties.Arbeidsmigranten die langer blijven (vestigers) schrijven zich bij WNWF in als reguliere woningzoekende.De wachttijd is twee tot vier maanden.

Draagvlak en communicatie

WNWF heeft voorwaarden verbonden aan de verhuur aan uitzendbureaus. In een woning mogen – afhankelijk van de grootte – niet meer dan drie of vier personen wonen. Daarnaast zijn er afspraken over onder meer de inrichting van de woning en tuinonderhoud.WNWF heeft een duidelijk aanspreekpunt bij de uitzendorganisaties. Die houden zelf de zaak scherp in de gaten.Bij de reguliere verhuur houden de medewerkers Bewonerszaken een extra oogje in het zeil. WNWF informeert bi huisvesting van arbeidsmigranten de buurtbewoners niet vooraf om er vooraf geen stempel op te drukken.

Lessen en tips van Wonen Noordwest Friesland

Maak vooraf duidelijke afspraken met betrokken partijen en monitor deze afspraken goed.

Deze omschrijving is ontleend aan de Aedes-publicatie ‘Huisvesting voor arbeidsmigranten – 10 Praktijkvoorbeelden’ 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie