Kleinschalig wonen Staedion, Den Haag

Staedion heeft met de gemeente Den Haag de prestatieafspraak om 500 huisvestingsplaatsen te realiseren voor arbeidsmigranten in de jaren tot en met 2015. Daar zijn ongeveer 200 woningen voor nodig, die de corporatie verspreid over de stad kiest. Dit kunnen zowel sociale huurwoningen als woningen in de vrijesector zijn. Die woningen worden dan (tijdelijk) onttrokken aan de sociale voorraad. De corporatie houdt bij het selecteren van de woningen rekening met de gemeentelijke regels over kamerbewoning en parkeerbeleid.

kleinschalig-wonenEen belangrijk voordeel voor de corporaties is dat voor dit concept geen grote investeringen nodig zijn. De woningen van Staedion zijn kleinschalig, van goede kwaliteit en bieden relatief veel privacy. Dit concept maakt een betere integratie in de wijk mogelijk. De corporatie biedt hiermee een alternatief voor grootschalige
voorzieningen.

Rol Staedion

Staedion is de initiatiefnemer en verhuurder.


Andere betrokken partijen

Bij het project zijn twee bemiddelingsbureaus voor huisvesting van arbeidsmigranten (DockHolland en Homeflex) betrokken. Zij huren de woningen van Staedion, richten ze in, verhuren ze aan uitzendbureaus of arbeidsmigranten en houden toezicht. De gemeente Den Haag is aanjager van het project.

Start verhuur

Vanaf september 2012 worden bij mutatie woningen uit de bestaande voorraad aan de bemiddelingsbureaus verhuurd.

Investering in verbouw of nieuwbouw

Bij dit project is geen sprake van investeringen.

Aantal huisvestingsplaatsen

Tot 1 juli 2013 zijn er 131 huisvestingsplaatsen gerealiseerd, verspreid over 53 woningen.

Huurprijs en servicekosten

De woningen die ter beschikking worden gesteld zijn afkomstig uit het sociale segment en de vrije sector. Staedion hanteert het woningwaarderingsstelsel bij het bepalen van de huurprijs. Het bemiddelingsbureau rekent een opslag voor inrichting en voor de kosten van leegstand bij mutatie.

Huisvestingskeurmerk

Staedion en de bemiddelingsbureaus spraken af dat de woningen zullen voldoen aan het SNF-keurmerk

Gemiddelde verblijfsduur

De verwachting is dat het meestal gaat om mid-stay-verblijf (langer dan zes maanden) en deels om shortsstay-verblijf (korter dan zes maanden). Buiten dit project huisvest Staedion via de reguliere verhuur ook arbeidsmigranten die zich in de stad willen vestigen.

Huurrelatie Staedion – arbeidsmigrant

Een bemiddelaar verhuurt de woningen aan de arbeidsmigranten.

Draagvlak en communicatie

Staedion werkt aan positieve beeldvorming, bijvoorbeeld door een artikel in het bewonersblad. Een ander aspect is de communicatie naar direct omwonenden. Afspraak is dat het bemiddelingsbureau bij een nieuwe verhuring contact opneemt met omwonenden, zodat bewoners hen bij eventuele problemen kunnen bereiken. Meer gerichte communicatie aan buurtbewoners is niet aan de orde, omdat Staedion verspreid over de stad huisvest en de kans op overlastproblemen klein is.

Tip van Staedion

Voor corporaties is de verplichte inkomenstoets volgens de DAEB -regeling essentieel. Deze is voor arbeidsmigranten lastig uit te voeren. Anticipeer vroegtijdig op wet- en regelgeving en maak met samenwerkende partijen goede afspraken over de uitvoering van deze regeling.

Deze omschrijving is ontleend aan de Aedes-publicatie ‘Huisvesting voor arbeidsmigranten – 10 Praktijkvoorbeelden’ 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie