Typegoedkeuring modulaire woningen; wat is het en hoe kom ik er aan?

Op 24 april 2024 hebben zes bouwbedrijven, die complete modulaire woningen bouwen, een typegoedkeuring ontvangen. Hier  kunt u lezen wat typegoedkeuring inhoudt en welke voordelen dat biedt. Daarnaast geven we aan hoe het certificeringstraject eruit ziet en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden.

1. Wat houdt typegoedkeuring in?

Typegoedkeuring wil zeggen dat onafhankelijk is vastgesteld dat een bouwwerk (module) voldoet aan de eisen van de bouwregelgeving. Om dat vast te stellen worden alle tekeningen, specificaties en berekeningen van het bouwsysteem kritisch beoordeeld door de certificerende instellingen SKH en SKG-IKOB. Ook wordt het productieproces in de fabriek en de interne kwaliteitsborging getoetst. In de toekomst wordt dit via steekproeven opnieuw gecontroleerd. Als dat allemaal is gecontroleerd en akkoord bevonden, ontvangt het bedrijf voor dit type modules een KOMO-certificaat en een erkende kwaliteitsverklaring. Dit betekend dus dat zowel het ontwerp, als de productie van het bouwwerk (in de fabriek) wordt beoordeeld.

 

                                

 

Aan welke eisen moet het bouwwerk voldoen?

De typegoedkeuring is gebaseerd op de beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® attest-met productcertificaat voor modulaire bouwsystemen-modules voor permanent gebruik en voor tijdelijke bouwwerken, BRL 0903-1. De tekst van de beoordelingsrichtlijn is hier te vinden:

Doordat de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TLoKB) deze beoordelingsrichtijn heeft toegelaten tot het erkende stelsel leidt de toekenning van het certificaat tevens tot een Erkende Kwaliteitsverklaring. De tekst van de SKH richtlijn aansluiting Bouwbesluit is hier te vinden:

Op de website van KOMO vindt u meer informatie over de KOMO-keurmerken. Op de website van de TLoKB vindt u meer informatie over kwaliteitsverklaringen voor de bouw.

 

Scopes A en B van de typegoedkeuring

Typegoedkeuring van de module/het bouwsysteem (scope A) is nu al mogelijk. Hieronder kunt u zich er voor aanmelden. Binnenkort zal een aangepaste beoordelingsrichtlijn beschikbaar komen, waarmee het ook mogelijk is om de installaties in de module én de plaatsing van de modules in een concreet bouwproject te certificeren. Dat is scope B in het certificaat. In dit document ziet u hoe die twee zich verhouden: Scope A en B in de BRL 0903-1 Certificering voor scope A gaat altijd aan scope B vooraf.

 

2. Welke voordelen biedt de typegoedkeuring?

Opdrachtgevers, kwaliteitsborgers en gemeenten kunnen er nu op vertrouwen dat deze in de fabriek gebouwde modules voldoen aan eisen van de bouwregelgeving. Daarom hoeft straks niet meer elk bouwwerk op elke nieuwe plek weer afzonderlijk op die aspecten beoordeeld te worden. Private kwaliteitsborgers mogen er vanuit gaan dat het bouwwerk aan de eisen van de bouwregelgeving voldoet. En waar de kwaliteitsborging nog bij de gemeente ligt geeft de erkende kwaliteitsverklaring diezelfde zekerheid. Dat leidt in alle gevallen tot versnelling van de procedures en daarmee ook tot lagere kosten.

 

Hoe zit het ook alweer met die kwaliteitsborging?

Vanaf 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Deze wet verschuift de verantwoordelijkheid voor de toetsing aan bouwtechnische eisen van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de kwaliteitsborger. Kwaliteitsborgers zijn gegistreerd bij de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) die toezicht houdt op kwaliteitsborging in de bouw. De TloKB heeft verschillende toepasbare kwaliteitsmethodieken (instrumenten) toegelaten. De kwaliteitsmethodieken met de bijbehorende instrumentaanbieders staan, samen met de verschillende kwaliteitsborgers, in het openbare register van de TloKB. Vanaf 1 januari 2024 ziet de TloKB toe op instrumentaanbieders door middel van bureau-inspecties en steekproeven op de bouwplaatsen.

Een kwaliteitsborger beoordeelt onafhankelijk of een bouwplan kan gaan voldoen en uiteindelijk bij oplevering ook voldoet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), voorheen het Bouwbesluit. Als dit het geval is, geeft de kwaliteitsborger een formele verklaring af dat zijns inziens het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het opgeleverde bouwwerk voldoet aan het Bbl. Met deze verklaring en onderliggende bewijsstukken gaat de opdrachtgever naar de gemeente om een ingebruikname vergunning te vragen.

De kwaliteitsborger kan voor zijn oordeel gebruik maken van aangeleverd bewijs. In dit geval zijn dat het KOMO certificaat en de Erkende Kwaliteitsverklaring.

 

Geldt dat voor alle bouwwerken?

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, met een spilfunctie voor de kwaliteitsborger is per 1 januari 2024 eerst alleen in werking getreden voor de gevolgklasse 1, met de minst risicovolle bouwwerken; voor de woningbouw zijn dat de grondgebonden woningen. Na 5 jaar zullen ook ander gevolgklassen onder de kwaliteitsborging gaan vallen. Daarvoor geldt voorlopig dus nog de toezichthoudende rol van de gemeente.

Ook gemeenten zullen hun oordeel over de bouwkwaliteit willen baseren op het beschikbare bewijsmateriaal in plaats van op tijdrovende eigen inspecties. Omdat de typegoedkeuring zowel een KOMO certificaat als een Erkende Kwaliteitsverklaring omvat zal de gemeente daar normaal gesproken ook voldoende vertrouwen in hebben.

 

Is voldoen aan de eisen van het Bbl altijd genoeg?

Er kunnen daarnaast ook andere voorwaarden zijn waaraan een woning moet voldoen. Er kunnen bij voorbeeld specifieke eisen zijn die met de locatie te maken hebben, zoals geluidsbelasting door een drukke weg, of welstandvoorschriften. Die zijn natuurlijk niet met een typegoedkeuring te ondervangen. Maar de controles kunnen dan wel tot die aspecten beperkt blijven.

 

3. Hoe kunt u een typegoedkeuring krijgen?

Het certificeringstraject gaat als volgt:
  • U geeft aan welk bouwsysteem u wilt certificeren (tekeningen en beschrijvingen toezenden) en waar uw productielocatie is.
  • SKH maakt een offerte.
  • Bij akkoord van de offerte (en betaling van de certificatiekosten) kan het certificatietraject starten.
  • In eerste instantie beoordeeld SKH het complete bouwsysteem, hiermee dient bepaald te worden of het bouwsysteem voldoet aan de eisen uit de BLR 0903-1. Hiervoor dient u overzichtstekeningen, details, berekeningen (constructief, bouwfysisch e.d.), onderbouwingen (brand, geluid e.d.), materiaaleigenschappen e.d. toe te zenden. U ontvangt een volledige lijst met de benodigde informatie.
  • Vervolgens dient SKH uw IKB (intern kwaliteitsbewakingsysteem) te beoordelen en vind er een beoordeling van de werkzaamheden in uw productielocatie plaats.
  • Als de voorstaande punten positief beoordeeld zijn, dan wordt er een certificaat uitgegeven en gaan er vanaf dat moment jaarlijks (4) onaangekondigde controles plaats vinden in uw productielocatie.

 

Wat kost die certificering?

De eerste stap is altijd certificering van het bouwsysteem volgens de BRL 0903-1, scope A. Daarvoor geldt een tarief van ca. € 4.100,- . Daarna volgen de inspecties op uw productielocatie waarvoor jaarlijks ca. € 4.400,- in rekening wordt gebracht. Dat geldt bij één productielocatie in Nederland. Als u meerdere productielocaties en/of locaties buiten Nederland heeft wordt een offerte op maat gemaakt. De genoemde bedragen zijn indicatief en exclusief btw, de exacte bedragen vindt u altijd in de offerte.

Voor certificering volgens scope B1 en B2 wordt een offerte op maat gemaakt.

 

Hoe kan ik starten?

Meld u aan via onderstaande knop. U kunt dan in het aanmeldformulier uw gegevens invullen.

Na uw aanmelding ontvangt u van SKH een offerte. Mogelijk worden er eerst nog aanvullende vragen gesteld over uw bouwsysteem. U gaat pas een betalingsverplichting aan bij het akkoord gaan met de offerte.

Aanmelden voor typegoedkeuring

 

Vragen?

Als u nog andere vragen heeft kunt u contact opnemen met SKH, dhr. Gert-Jan Roelofs | +31 317 453 425 | GJ.Roelofs@skh.nl.

 

Datum:
Dossier:
Versnelling woningbouw
Onderwerp:
Normering en certificering, Verplaatsbare woningen