Uitzondering op verbod inhouding en verrekening met wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 is het verboden een inhouding en/of verrekening te doen op het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. Minister Ascher publiceerde een AMVB die maakt dat onder bepaalde voorwaarden uitzonderingen mogelijk zijn voor o.a. huisvestingskosten. Het Expertisecentrum heeft voor u op een rij gezet wat de praktische betekenis van deze AMVB is.

Wat betekent de AMVB die ruimte geeft om huisvestingskosten in te houden op het minimumloon in praktijk?

Eerst de basis:

Het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag verbiedt elke inhouding en verrekening van kosten door de werkgever met het minimumloon, ook als de werknemer daarvoor een machtiging afgeeft. De AMVB maakt een uitzondering voor sommige kosten van huisvesting en zorgverzekering. Die mogen onder bepaalde voorwaarden wel ingehouden worden.

Welke voorwaarden gelden m.b.t. huisvesting?

  • Er mag sowieso alleen ingehouden worden als de werknemer een schriftelijke machtiging geeft
  • Huisvestingskosten mogen alleen ingehouden worden als het SNF gecertificeerde huisvesting betreft
  • Alleen de werkelijke kosten mogen ingehouden worden en dat tot een maximum van 25% van het minimumloon.
  • Die kosten mogen alleen betrekking hebben op:
    • De kale huur van de woonruimte, zoals die blijkt uit een individueel (te tonen) huurcontract tussen huurder en verhuurder
    • De servicekosten en kosten van nutsvoorzieningen die individueel bemeterd zijn; het betreft hier het voorschot van die kosten, die in de huurovereenkomst zijn overeengekomen en die jaarlijks op basis van de werkelijke kosten met de individuele huurder moeten worden afgerekend
  • Als de werkelijke kosten hoger zijn mag de werknemer die wel zélf betalen aan de verhuurder en als een werknemer méér verdient dan het minimumloon mag hij of zij de werkgever wel machtigen om het deel boven het wettelijk minimumloon in te houden.

Hoewel de uitzonderingen een belangrijke tegemoetkoming zijn aan werkgevers die goede huisvesting willen aanbieden, zullen de voorwaarden ingrijpende gevolgen hebben voor de verhouding tussen huurder en verhuurder. Deze zullen geheel volgens het in Nederland geldende huurrecht moeten worden ingevuld.

download de AMvB

Zie ook: de brief van 21 april 2016 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Wetten en regels