VNG Raadgever ‘Huisvesting arbeidsmigranten’

De VNG heeft een serie factsheets gemaakt om raadsleden te ondersteunen in hun werk. Deze factsheet gaat over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Arbeidsmigranten leveren in verschillende sectoren een onmisbare bijdrage aan de economie. Als raadslid kunt u te maken krijgen met initiatieven van huisvesters en reacties van wijkbewoners. Hoe kunnen gemeenteraden sturen op goede en veilige huisvesting? In deze raadgever geven we u een eerste oriëntatie.

De arbeidsmarkt is flexibel en de regionale vraag naar arbeidskrachten kan door het jaar heen sterk verschillen. De arbeidsmarkt wordt niet begrensd door gemeentegrenzen en dat geldt dus ook voor de vraag naar geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten. De duur van deze huisvesting kan variëren van een paar maanden tot een aantal jaar.

Het gebeurt nog te vaak dat huisvesters en werkgevers aan arbeidsmigranten die afhankelijk van hen zijn, onveilige en slechte huisvesting bieden. Dit is een regionaal vraagstuk dat werkgevers, huisvesters en gemeenten steeds vaker samen aanpakken. Zo zijn er de afgelopen jaren in het kader van het programma Flexwonen voor arbeidsmigranten in verschillende regio’s bestuurlijke afspraken gemaakt en tot uitvoering gebracht. Het doel is om het kaf van het koren te scheiden en werknemers fatsoenlijk te huisvesten.

In eerste instantie zijn werkgevers, commerciële verhuurders en woningcorporaties aan zet. Maar dat kan alleen als gemeenten de (ruimtelijke) mogelijkheden en wettelijke kaders creëren en handhaven. Denk daarbij aan het aanpakken van overbewoning, illegale verhuur van kamers of verhuur van recreatiewoningen.

De uitdaging zit hem vooral in het mogelijk maken van huisvesting die wel veilig is en geen overlast geeft.

De gemeente kan prestatieafspraken maken met corporaties en commerciële vastgoedbedrijven over tijdelijke huisvesting of het mogelijk maken van legale kamerverhuur. Deze afspraken kunnen mogelijk gemaakt worden door (aanpassing van) de huisvestingsverordening, de woonvisie en bestemmingsplannen.

Ook is het van belang om goede afspraken te maken over het beheer in wooncomplexen voor arbeidsmigranten en om vast te leggen wat er gebeurt als omwonenden hinder ondervinden. U kunt daar als raadslid vragen over stellen aan het college.

Landelijk en regionaal pakken partijen bovenstaande afspraken steeds actiever op. Dit werkt alleen maar door goede samenwerking die bijvoorbeeld is vastgelegd in een regionaal convenant (zie voor een model en voorbeelden: www.flexwonen.nl).

Werkgevers hebben het initiatief genomen voor een keurmerk voor goede huisvesting, het SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen). Huisvesters en werkgevers met dit keurmerk bieden huisvesting aan die bonafide en veilig is. Gemeenten kunnen hiervan gebruikmaken bij het effectief inzetten van handhaving op andere locaties.

Landelijke en regionale partijen bundelen hun kennis en ervaringen in het landelijke Expertisecentrum Flexwonen. Dit expertisecentrum biedt ook informatiebijeenkomsten voor raadsleden aan.

Meer informatie

Meer informatie

  • Deze raadgever is onderdeel van een reeks VNG-raadgevers over uiteenlopende onderwerpen. U vindt alle raadgevers op: VNG Raadgevers
  • Meer informatie voor raadsleden vindt op onze Startpagina raadsleden

bron: VNG

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie